fbpx

Minun tieni pilateksen maailmaan

Tou­ko­kuun ensim­mäi­se­nä lau­an­tai­na vie­te­tään kan­sain­vä­lis­tä pila­tes­päi­vää. Sen kun­niak­si minä ker­ron oman tari­na­ni ja mat­ka­ni pila­tek­sen maailmaan.Miten minä löy­sin pila­tek­se­nE­let­tiin vuot­ta 2007. Olin toi­mi­nut ryh­mä­lii­kun­taoh­jaa­ja­na ja per­so­nal trainerina…

Pelottavatko liukkaat kelit? Fascial-harjoittelun avulla pysyt pystyssä

Pelottavatko liukkaat kelit? Fascial-harjoittelun avulla pysyt pystyssä

Liuk­kail­la keleil­lä jokai­sen tulee olla varo­vai­nen. Mut­ta jos varo­vai­suu­des­ta huo­li­mat­ta kaa­tu­mi­nen tapah­tuu, on kehon­hal­lin­nal­la mer­kit­tä­vä vai­ku­tus sii­hen, mitä tapah­tuu. Kaa­dut­ko rysäh­täen, jol­loin mur­tu­ma­ris­ki on iso vai peh­meäs­ti kehon rea­goi­des­sa automaattisesti…

Miksi fascial-harjoittelu on tehokasta takalinjan kireyteen?

Fascial-har­joit­te­lu on nopea, teho­kas ja miel­lyt­tä­vä tapa lisä­tä liik­ku­vuut­ta, vaik­ka oli­sit kuin­ka jäyk­kä. Valit­se itsel­le­si sopi­vat liik­keet ja tee sään­nöl­li­ses­ti - huo­maat eron nopeasti!Fascial-harjoittelu perus­tuu dynaa­mi­suu­teen­Dy­naa­mi­suus tar­koit­taa liikettä.…

Pilates ja lantion alueen vahvistaminen

Pilates ja lantion alueen vahvistaminen

Tun­net­ko kireyt­tä lon­kis­sa tai lan­tion alu­eel­la? Kipey­tyy­kö ala­sel­kä hel­pos­ti? Teet­ko istu­ma­työ­tä?  Istu­ma­työ sur­kas­tut­taa lon­kan alu­een lihak­sia, jos niis­tä ei pidä huol­ta. Tämä näkyy ja tun­tuu sekä ryh­dis­sä, että lan­tion alu­een kireyk­si­nä. Kun joku lihas heittää…

4 Perustelua miksi pilates parantaa ryhtiä tehokkaasti

4 Perustelua miksi pilates parantaa ryhtiä tehokkaasti

Kään­ty­vät­kö olka­pää­si eteen­päin ja syvään hen­git­tä­mi­nen on haas­ta­vaa? Onko sinul­la ala­se­län kipu­ti­lo­ja? Kiris­tää­kö keho vähän joka puo­lel­ta? Tun­tuu­ko, että et jak­sa istua/seisoa ryh­dik­kääs­ti kovin pit­kään? Pila­tes aut­taa näi­hin kaik­kiin haas­tei­siin, jot­ka ovat hyvin…

Yhdistelmäharjoittelulla terveempi keho

Yhdistelmäharjoittelulla terveempi keho

Aika on rajal­lis­ta: pitäi­si teh­dä lihas­kun­to­har­joit­te­lua, liik­ku­vuus­har­joit­te­lua ja aero­bi­sen kun­non har­joit­te­lua. Jokais­ta useam­man ker­ran vii­kos­sa. Lisäk­si on työt, har­ras­tuk­set, ehkä las­ten har­ras­tuk­set, ystä­vät ja suku­lai­set… Tun­tui­si käte­väl­tä jos voisi…

Liikutko riittävästi? Tässä 3 kohdan tarkistuslista

Liikutko riittävästi? Tässä 3 kohdan tarkistuslista

Jää­kö kun­toi­lusi koi­ra­lenk­kien varaan? Tun­tuu­ko, että käve­ly ei ehkä rii­tä pitä­mään kun­toa yllä? Mikä on riit­tä­väs­ti ja riit­tä­vän moni­puo­lis­ta?  Täs­sä artik­ke­lis­sa käyn läpi vas­tauk­set näi­hin kysy­myk­siin. Huo­maat, että moni­puo­li­nen liik­ku­mi­nen ei ole­kaan niin vaikeaa…

5 Kotikuntoilun haastetta ja miten niistä selvitään

5 Kotikuntoilun haastetta ja miten niistä selvitään

Tun­tuu­ko koto­na kun­toi­lu hou­kut­ta­val­ta, mut­ta haas­ta­val­ta saa­da käyn­tiin? Etkö oikein tie­dä mis­tä aloit­taa ja mitä teh­dä? Pitäi­si­kö olla jotain väli­nei­tä?  Käve­lyl­le, len­kil­le tai pyö­räi­le­mään on help­po läh­teä, mut­ta entäs lihas­kun­to­har­joit­te­lu. Et ole yksin näiden…