fbpx

Olen San­na Haro­lin – koi­ra­no­mis­ta­ja jo 30 vuot­ta ja lii­kun­na­noh­jaa­ja 20 vuot­ta. Täl­tä poh­jal­ta annan sinul­le vink­ke­jä kun­toi­luun ja hyvin­voin­tiin kun koto­na on koi­ra ja haluai­sit yhdis­tää aina­kin osit­tain oman kun­toi­lusi koi­ran kans­sa puuhailuun.

 

Täs­sä 5 syy­tä, mik­si sinun kan­nat­taa lukea ja seu­ra­ta blogiani:

  1. saat vink­ke­jä koto­na teh­tä­viin lihaskuntoharjoituksiin
  2. saat vink­ke­jä miten liik­kua tehok­kaam­min koi­ran kans­sa lenkillä
  3. saat vink­ke­jä liik­ku­vuu­den huo­mioi­mi­seen ja parantamiseen
  4. saat vink­ke­jä, jos har­ras­tat koi­ra­si kans­sa jotain lajia
  5. saat vink­ke­jä myös rau­hoit­tu­mi­seen, sekä sinul­le, että koirallesi

 

Täl­lä het­kel­lä minul­la on koto­na kak­si koi­raa, 12-vuo­tias dal­ma­tian­koi­ra Luc­ky ja 1-vuo­tias kes­ki­ko­koi­nen vil­la­koi­ra Luca. Molem­pien laji­na on agi­li­ty (Luc­ky on eläk­keel­lä ja luca aloit­te­lee), mut­ta myös tokoa, ral­ly­to­koa ja koi­ra­tans­sia on kokeil­tu. Edes­men­neis­tä koi­ris­ta löy­tyy kak­si dal­ma­tian­koi­raa ja rottwei­ler. Kaik­kein mie­lui­ten lenk­kei­len koi­rien kans­sa met­säs­sä ja sin­ne minun on pääs­tä­vä useam­man ker­ran vii­kos­sa, jot­ta voin hyvin.

 

Tämä blo­gi syn­tyi sii­tä aja­tuk­ses­ta, että monel­le koi­ra­no­mis­ta­jal­le liik­ku­mi­nen jää vain koi­ran len­kit­tä­mi­sek­si (joka sekin voi olla teho­kas­ta tai sit­ten ei, aina kui­ten­kin hyö­dyl­lis­tä), kos­ka pit­kän työ­päi­vän jäl­keen ei halua jät­tää koi­raa yksin, jot­ta pää­si­si itse kun­to­sa­lil­le tms. Haluan antaa vink­ke­jä sii­tä, mitä pie­niä asioi­ta voi­sit teh­dä samal­la kun käy­tät koi­raa­si päi­vit­täi­sel­lä lenkillä.

 

Eri­tyi­ses­ti sydän­tä­ni lähel­lä on ryh­ti ja sii­hen liit­ty­vä liik­ku­vuus. Jo pel­käs­tään lisää­mäl­lä liik­ku­vuus – ja kes­ki­var­ta­lon har­joi­tuk­sia, huo­maat nopeas­ti kuin­ka olo­si tun­tuu parem­mal­ta. Lisäk­si pie­net lihas­kun­to­har­joi­tuk­set koto­na tai len­kin lomas­sa lisää­vät hyvin­voin­tia­si ja paran­ta­vat jaksamistasi.

 

Ei ole yhtä oike­aa tapaa pitää omas­ta hyvin­voin­nis­taan huol­ta, joten minul­le on tär­ke­ää, että löy­dät juu­ri itsel­le­si sopi­van tavan liik­kua ja sopi­vas­ti lisä­tä omaan arkee­si eri­lai­sia har­joi­tuk­sia. Jul­kai­sen vii­kot­tain uuden pos­tauk­sen, poi­mi siel­tä sinul­le toi­mi­vat jutut.

 

Ensi vii­kol­la saat muu­ta­man vin­kin liik­ku­vuus­liik­kei­siin, jot­ka on help­po teh­dä mis­sä vain…  Pysy kuulolla.