fbpx
4 Perustelua miksi pilates parantaa ryhtiä tehokkaasti

4 Perustelua miksi pilates parantaa ryhtiä tehokkaasti

Kään­ty­vät­kö olka­pää­si eteen­päin ja syvään hen­git­tä­mi­nen on haas­ta­vaa? Onko sinul­la ala­se­län kipu­ti­lo­ja? Kiris­tää­kö keho vähän joka puo­lel­ta? Tun­tuu­ko, että et jak­sa istua/seisoa ryh­dik­kääs­ti kovin pit­kään? Pila­tes aut­taa näi­hin kaik­kiin haas­tei­siin, jot­ka ovat hyvin…

Yhdistelmäharjoittelulla terveempi keho

Yhdistelmäharjoittelulla terveempi keho

Aika on rajal­lis­ta: pitäi­si teh­dä lihas­kun­to­har­joit­te­lua, liik­ku­vuus­har­joit­te­lua ja aero­bi­sen kun­non har­joit­te­lua. Jokais­ta useam­man ker­ran vii­kos­sa. Lisäk­si on työt, har­ras­tuk­set, ehkä las­ten har­ras­tuk­set, ystä­vät ja suku­lai­set… Tun­tui­si käte­väl­tä jos voisi…

Liikutko riittävästi? Tässä 3 kohdan tarkistuslista

Liikutko riittävästi? Tässä 3 kohdan tarkistuslista

Jää­kö kun­toi­lusi koi­ra­lenk­kien varaan? Tun­tuu­ko, että käve­ly ei ehkä rii­tä pitä­mään kun­toa yllä? Mikä on riit­tä­väs­ti ja riit­tä­vän moni­puo­lis­ta?  Täs­sä artik­ke­lis­sa käyn läpi vas­tauk­set näi­hin kysy­myk­siin. Huo­maat, että moni­puo­li­nen liik­ku­mi­nen ei ole­kaan niin vaikeaa…

5 Kotikuntoilun haastetta ja miten niistä selvitään

5 Kotikuntoilun haastetta ja miten niistä selvitään

Tun­tuu­ko koto­na kun­toi­lu hou­kut­ta­val­ta, mut­ta haas­ta­val­ta saa­da käyn­tiin? Etkö oikein tie­dä mis­tä aloit­taa ja mitä teh­dä? Pitäi­si­kö olla jotain väli­nei­tä?  Käve­lyl­le, len­kil­le tai pyö­räi­le­mään on help­po läh­teä, mut­ta entäs lihas­kun­to­har­joit­te­lu. Et ole yksin näiden…

Lihaskuntoharjoittelu koiralenkillä

Lihaskuntoharjoittelu koiralenkillä

MITEN TEH­DÄ HELP­PO JA TEHO­KAS LIHAS­KUN­TO­HAR­JOI­TUS KOIRALENKILLÄ?Miten voi­sit hel­pos­ti lisä­tä lihas­kun­to­har­joit­te­lua ilman, että sinun tar­vit­see taas jät­tää koi­raa­si yksin kotiin? Teke­mäl­lä har­joit­te­lu jos­sa­kin koh­taa lenk­kiä, jol­le joka tapauk­ses­sa koi­ra­si kanssa…

Kunnon kohotus vinkkejä koiralenkille

Kunnon kohotus vinkkejä koiralenkille

Kuu­los­taa­ko syk­keen nos­ta­mi­nen ras­kaal­ta, työ­lääl­tä, epä­miel­lyt­tä­väl­tä? Sen ei tar­vit­se olla mitään näis­tä. Voit aloit­taa kun­to­si paran­ta­mi­sen pie­nin ja ihan muka­vin har­joi­tuk­sin. Valit­set vain itsel­le­si sopi­van tavan. Tämä onnis­tuu samal­la kun käy­tät koiraasi…

HauKUNTO - 3 liikkuvuusliikettä lenkin varrelle

HauKUNTO - 3 liikkuvuusliikettä lenkin varrelle

Onko sinus­ta liik­ku­vuus­har­joit­te­lu tyl­sää, tus­kais­ta ja työ­läs­tä? Usko minua, se voi olla myös help­poa, haus­kaa ja  nope­aa. Täs­sä blo­gis­sa annan sinul­le kol­me help­poa ja teho­kas­ta lii­ket­tä, joi­ta voit teh­dä mil­loin vain: Koto­na: aamul­la, ill­lal­la, päi­väl­lä ulkona:…

HauKUNTO - jokaisen koiranomistajan kuntoilublogi

HauKUNTO - jokaisen koiranomistajan kuntoilublogi

Olen San­na Haro­lin – koi­ra­no­mis­ta­ja jo 30 vuot­ta ja lii­kun­na­noh­jaa­ja 20 vuot­ta. Täl­tä poh­jal­ta annan sinul­le vink­ke­jä kun­toi­luun ja hyvin­voin­tiin kun koto­na on koi­ra ja haluai­sit yhdis­tää aina­kin osit­tain oman kun­toi­lusi koi­ran kans­sa puu­hai­luun.   Täs­sä 5 syytä,…