fbpx

Koiraihmisten palvelut

Koiran kanssa kuntoon

Onko sinul­la koi­ra, jon­ka kans­sa käyt käve­ly­len­keil­le päi­vit­täin? Tun­tuu­ko, että se ei ihan rii­tä hyvän kun­non yllä­pi­tä­mi­seen, mut­ta et halua jät­tää koi­raa enää työ­päi­vän päät­teek­si yksin läh­teäk­se­si salille?

Minun ohjauk­ses­sa­ni yhdis­te­tään koi­ran len­kit sinun tehok­kaa­seen kun­toi­luun ja teh­dään lihas­kun­to­har­joi­tuk­set koto­na / len­kin aika­na. Tar­vit­taes­sa lai­te­taan myös ruo­ka­va­lio­asiat kuntoon.

Verk­ko­kurs­sil­la Koi­ran kans­sa kun­toon saat moni­puo­li­sen kuu­den vii­kon har­joi­tus­oh­jel­man ja pal­jon har­joi­tuk­sia, joi­ta voit teh­dä koto­na tai koi­ran kans­sa lenkillä.

Verkkokurssi koiran kanssa kuntoon

Agilityohjaajan fysiikkavalmennus

Yksi­lö­val­men­nuk­ses­sa kes­ki­ty­tään ohjaa­jan kun­non paran­ta­mi­seen ja eri­tyi­ses­ti lajin vaa­ti­muk­siin kuten nopeat suun­nan­muu­tok­set, ylös-alas-lii­ke, ket­te­ryys, tasa­pai­no ja riit­tä­vän kun­to­ta­son
saa­vut­ta­mi­nen omien tavoit­tei­den mukaiseksi.

Val­men­nuk­ses­sa käym­me läpi moni­puo­li­sia lihas­kun­to­har­joit­tei­ta (mah­dol­li­suus toteut­taa mis­sä vain), liik­ku­vuus­har­joit­tei­ta ja perus­kun­to­har­joi­tuk­sia. Nämä osa-alu­eet ryt­mi­te­tään koi­ra­kon viik­ko-ohjel­maan, jot­ta koko­nai­suus on jär­ke­vä ja tasa­pai­noi­nen sekä ohjaa­jal­le, että koi­ral­le. Tar­vit­taes­sa myös ravin­to­asioi­ta yhdis­te­tään kokonaisuuteen.

Hin­nat ovat samat kuin Per­so­nal Trainer-paketeissa.

Koiran kanssa treenaamaan

Agilityohjaajien fysikkavalmennus pienryhmissä

Pien­ryh­mäs­sä on 4-6 koi­rak­koa. Har­joit­teet teh­dään yhdes­sä ja lajin vaa­ti­muk­siin kes­kit­tyen. Har­joit­teet on mah­dol­lis­ta teh­dä mis­sä vain, joten tapaa­mis­paik­ka sovi­taan ryh­mä­koh­tai­ses­ti. Myös koi­rat ovat muka­na ja osa har­joit­teis­ta teh­dään koi­ran kans­sa. Jokai­nen saa har­joi­tus­oh­jel­man myös itselleen.

HIN­NAS­TO
Ryh­män toteu­tu­mi­nen edel­lyt­tää vähin­tään 4hlö
5x 150,-/hlö
10x 280,-/hlö

Verkkokurssi koiran kanssa kuntoon