fbpx
Takalinja on pitkä linja

Fascial-harjoittelu on nopea, tehokas ja miellyttävä tapa lisätä liikkuvuutta, vaikka olisit kuinka jäykkä. Valitse itsellesi sopivat liikkeet ja tee säännöllisesti - huomaat eron nopeasti!

Fascial-harjoittelu perustuu dynaamisuuteen

Dynaa­mi­suus tar­koit­taa lii­ket­tä. Fascial-har­joit­te­lus­sa liik­keet teh­dään oman hen­gi­tyk­sen tah­dis­sa. Sisään­hen­gi­tys vie veny­tyk­seen ja ulos­hen­gi­tys palaut­taa läh­tö­asen­toon. Samal­la kun taka­lin­jaa veny­te­tään kumi­nau­han lail­la pidem­mäk­si, lihak­set teke­vät töi­tä hal­li­tus­ti. Fascial-har­joit­te­lus­sa käy­dään veny­tyk­ses­sä, joka on n 80% mak­si­mis­ta. Tämän takia teke­mi­nen on miel­lyt­tä­vää ja turvallista.

Alla ole­vas­sa videos­sa näet yhden tehok­kaan fascial-liik­keen taka­lin­jal­le. Ensin hel­pom­pi ja sit­ten haas­ta­vam­pi vaihtoehto.

Fascial-harjoittelu parantaa kehon nesteytystä

Nes­tey­tyk­sen mer­ki­tys koros­tuu palau­tu­mi­ses­sa, liik­ku­vuu­des­sa ja voi­man­tuo­tos­sa. 2/3 osaa kehon nes­teis­tä on fasciois­sa ja nes­te estää fascioi­ta lii­mau­tu­mas­ta toisiinsa.

Ver­taus lii­tu­tau­luun. Jos yri­tät kui­val­la sie­nel­lä puh­dis­taa lii­tu­tau­lua, niin kuu­luu vain kam­mot­ta­va ääni ja sie­ni ei liuù tau­lua pit­kin. Kun kas­te­let sie­nen, niin sie­ni liu­kuu nätis­ti pin­taa pit­kin. Sama tapah­tuu kehos­sam­me. Tämän takia on tär­ke­ää juo­da riit­tä­väs­ti ja eri­tyi­ses­ti, mikä­li teet pidem­pi­kes­tois­ta fascial-harjoitusta.

 

5 perusliikettä fascioille

Kehon fascioi­den nes­tey­tys ei tapah­du het­kes­sä, mut­ta 2-3 kuu­kau­den sään­nöl­li­sen har­joit­te­lun jäl­keen alat huo­ma­ta eron. Lataa täs­tä itsel­le­si ensim­mäi­set fascial-liik­keet videon muo­dos­sa ja pää­set heti alkuun

Yhden lihaksen venyttäminen ei paranna ongelmaa - siirtää sen vain paikasta toiseen

Taka­lin­ja on pit­kä lin­ja, johon kuu­luu pal­jon lihak­sia. Yhden lihak­sen venyt­tä­mi­nen ei juu­ri­kaan paran­na ryh­tiä, kos­ka jos muut kiris­tä­vät edel­leen, ne vetä­vät veny­te­tyn lihak­sen takai­sin jumiin. Usein käy niin, että kun veny­tät paka­raa ahke­ras­ti, niin seu­raa­vak­si jumit­taa ala­sel­kä tai taka­rei­si. Ongel­ma siis siir­tyy vain toi­seen paik­kaan. Tämän vuok­si ryh­ti ja kirey­det para­ne­vat par­hai­ten avaa­mal­la koko lin­jaa tasaisesti.

Fascial-harjoittelua tulee tehdä säännöllisesti, mutta hyvä uutinen on, että yhden harjoituksen ei tarvitse kestä kauan. Fascial-harjoittelu voit tehdä:

  • aamu­jump­pa­na pari kol­me liikettä
  • ilta­jump­pa­na ennen nukkumaanmenoa
  • tau­ko­jump­pa­na töissä/kotona/ulkona/sisällä
  • alku­läm­mit­te­ly­nä mil­le tahan­sa liikuntamuodolle/lajille
  • heti har­joit­te­lun jälkeen
  • voit teh­dä vain muu­ta­man liik­keen sar­jan tai naut­tia koko­nai­ses­ta tunnista

Jos haluat moni­puo­li­sen lii­ke­pan­kin, jos­ta vali­ta itsel­le­si sopi­vat liik­keet, niin kat­so verkkokurssini

saat samal­la myös lois­ta­van pake­tin pila­tek­sen perus­teis­ta. Pila­tes ja fascial sopi­vat yhteen lois­ta­vas­ti ja täy­den­tä­vät toisiaan.