fbpx
pilates

Toukokuun ensimmäisenä lauantaina vietetään kansainvälistä pilatespäivää. Sen kunniaksi minä kerron oman tarinani ja matkani pilateksen maailmaan.

Miten minä löysin pilateksen

Elet­tiin vuot­ta 2007. Olin toi­mi­nut ryh­mä­lii­kun­taoh­jaa­ja­na ja per­so­nal trai­ne­ri­na lii­kun­ta­kes­kuk­ses­sa 8 vuot­ta. Ryh­mä­lii­kun­nas­sa ohja­sin enim­mäk­seen kovia tun­te­ja mm. Bodycom­bat, Body­pump, spin­ning, Kah­va­kuu­la yms. jos­kus jotain venyt­te­lyä. Ikää oli hie­man yli 30 ja hil­jak­seen mie­li alkoi myön­tyä aja­tuk­seen, että jotain kevyem­pää­kin voisi/kannattaisi ohja­ta ja tehdä.

Minul­le tar­jou­tui tilai­suus osal­lis­tua Yla­bin pila­te­soh­jaa­ja­kou­lu­tuk­seen ja olin heti val­mis. Koke­mus­ta oli muu­ta­mas­ta pila­tes­tun­nis­ta, mut­ta koko­nai­suus oli aika epä­sel­vä. Ja hie­man hitaal­ta­han se tun­tui - mut­ta avoi­min mie­lin kou­lu­tuk­seen, kun ei tar­vin­nut itse maksaa.

Yla­bin meto­di on rau­hal­li­sim­mas­ta pääs­tä pila­tes­ta ja sii­nä käy­te­tään pal­jon aikaa eri­lai­siin val­mis­ta­viin liik­kei­siin. Näin ollen tämä ensim­mäi­nen osio ei vie­nyt kovin pit­käl­le eteen­päin klas­sis­ta sar­jaa. Peri­aat­teet alkoi­vat kui­ten­kin avau­tua ja pää­sin ohjaa­maan ja har­joit­te­le­maan lisää.

Sukellus syvemmälle

Ohja­sin pila­tes­tun­te­ja vii­kot­tain, mut­ta alkoi olla tun­ne, että jun­naan pai­koil­la­ni. En pys­ty­nyt anta­maan asiak­kail­le uut­ta tai vie­mään hei­tä eteen­päin. Vaik­ka tun­ti­ni oli­vat pidet­ty­jä niin koin, että tar­vit­si­sin lisää kou­lu­tus­ta. Sii­hen ei kui­ten­kaan ollut oma­kus­tan­tei­ses­ti varaa ennen kuin vuon­na 2014.

FAF (Fysio­li­ne Aca­de­my of Fin­land) toi Peak Pila­tek­sen - ohjaa­ja­kou­lu­tuk­sen Suo­meen. Kos­ka olin itse aloit­ta­nut FAF:n PT-lin­jan kou­lut­ta­ja­na, niin minul­la oli mah­dol­li­suus osal­lis­tua kou­lu­tuk­seen hie­man edul­li­sem­mal­la hin­nal­la. Kou­lut­ta­ja­kin oli tut­tu, Mik­ko Utech. Hänen pari­naan toi­mi brit­ti Lee Mor­gan. Tämän kou­lut­ta­ja­pa­rin avul­la pila­tes avau­tui aivan uuden­lai­se­na laji­na ja olin heti aivan myy­ty. Nyt ymmär­sin, kuin­ka haas­ta­viin liik­kei­siin on mah­dol­lis­ta kehit­tyä ja kuin­ka klas­si­nen pila­tes­sar­ja toi­mii käy­tän­nös­sä. Ja se todel­la­kin toimii!

Kävin Peak Pila­tek­sen koko mat­to­kou­lu­tuk­sen ja tulok­se­na ser­ti­fi­kaat­ti Peak Pila­tes Advanced Instruc­tor vuon­na 2016.

10 har­joi­tus­ker­ran jäl­keen tun­net eron,
20 har­joi­tus­ker­ran jäl­keen näet eron ja
30 har­joi­tus­ker­ran jäl­keen sinul­la on uusi vartalo

Joseph Pila­tes

Opetustapani muuttuu

Peak Pila­tek­sen ohjaus­me­to­di oli hyvin eri­lai­nen mihin olin tot­tu­nut. Pää­sin haas­ta­maan itseä­ni sanal­li­ses­sa ohjauk­ses­sa, sil­lä täs­sä meto­dis­sa ohjaa­ja hyvin vähän näyt­tää liik­kei­tä. Toki lii­kun­ta­kes­kuk­ses­sa ohjaa­mi­nen on hie­man eri­lais­ta kuin pien­ryh­mäs­sä, jos­sa asiak­kaat ovat samat vii­kos­ta toi­seen. Löy­sin oman tavan ohja­ta ja raken­taa pila­tes tun­ti­ni vah­vem­min klas­si­sen sar­jan ympärille.

Kou­lu­tuk­sen aika­na aloin ohjaa­maan klas­sis­ta pila­tes­ta myös per­so­nal trai­ner- asiak­kail­le­ni ja huo­ma­sin nopeas­ti, kuin­ka teho­kas har­joi­tus­muo­to on kysees­sä. Yksi­lö­oh­jauk­ses­sa pää­see vie­lä tehok­kaam­min ete­ne­mään asiak­kaan val­miu­den mukaan ja se tuot­taa tulos­ta huo­mat­ta­vas­ti nopeam­min kuin ryhmätunti.

Klas­si­nen sar­ja on raken­net­tu hie­nos­ti liik­keen ja vas­ta­liik­keen, liik­ku­vuu­den ja voi­man tasa­pai­non koko­nai­suu­dek­si. Juu­ri­kin lii­ke­jär­jes­tys tekee sen, että keho on jokai­ses­sa har­joi­tuk­ses­sa val­miim­pi seu­raa­val­le tasolle. 

 

 

Pilateksen periaatteet

Pila­tek­sen kuusi kul­ma­ki­veä ovat:

  1. Kes­kit­ty­mi­nen
  2. Kes­ki­lin­ja ja kes­kus­tan hallitseminen
  3. Kont­rol­li
  4. Tark­kuus ja tekniikka
  5. Hen­gi­tys
  6. Flow

Eri­tyi­ses­ti pidän Peak Pila­tek­sen meto­dis­sa sii­tä, että asiak­kaat lai­te­taan teke­mään ja sen jäl­keen liik­kei­tä syven­ne­tään ja tar­ken­ne­taan. Flow ja ryt­mi ovat tär­kei­tä, joten super­hi­das­ta teke­mis­tä ei juu­ri­kaan ole (tämä oli suu­rin ero Yla­bin kou­lu­tuk­seen). Tois­to­ja teh­dään vain 3-10 liik­kees­tä riip­puen eli mihin­kään ei jää­dä jun­naa­maan. Jokai­nen har­joi­tus vie eteen­päin koh­ti parem­paa ymmär­rys­tä, eikä kaik­kien palas­ten tar­vit­se olla ensim­mäi­sel­lä ker­ral­la täydellisiä.

Tämä hel­pot­taa myös asiak­kai­ta, joil­le ensim­mäi­set ker­rat tuo­vat val­ta­vas­ti infor­maa­tio­ta. Teke­mäl­lä oppii. Lue lisää: 4 perus­te­lua mik­si pila­tes paran­taa ryh­tiä tehokkaasti

Matka syvemmälle jatkuu…

Siir­ryin yrit­tä­jäk­si tam­mi­kuus­sa 2019. Edel­leen teen sekä ryh­mä­lii­kun­na­noh­jauk­sia että per­so­nal trai­nin­giä. Nyt olen kui­ten­kin pys­ty­nyt itse vai­kut­ta­maan parem­min sii­hen, mitä ohjaan, joten olen tie­toi­ses­ti lisän­nyt pilatestunteja.

Koro­na vuo­si on ollut ras­kas, eten­kin tuo­reel­le yrit­tä­jäl­le ja se on saa­nut miet­ti­mään syvem­min sitä, mihin suun­taan haluan yri­tys­tä­ni ja työ­tä­ni viedä.

Tam­mi­kuus­sa 2021 huo­ma­sin ilok­se­ni, että Peak Pila­tek­sen lai­teoh­jaa­ja­kou­lu­tus on palan­nut Suo­meen. Olen niin muka­na - tätä minä haluan! Koro­na siir­si kou­lu­tuk­sen syk­syl­le mut­ta se ei hait­taa. Mate­ri­aa­lit ovat työn alla ja koen taas suur­ta oppi­mi­sen rie­mua uuden edes­sä. Oma keho­kin kiit­tää uusis­ta haas­teis­ta, mitä lait­teet antavat.

Vuo­des­ta 2007 on tul­tu pit­käl­le ja vie­lä on pal­jon opit­ta­vaa. Pal­kit­se­vin­ta on näh­dä kuin­ka asiak­kaat kehit­ty­vät ja vah­vis­tu­vat, kivut kaik­koa­vat ja ryh­ti para­nee. Tämä har­joi­tus­muo­to toimii!

Kokei­le sinä­kin ja jos olet kokeil­lut yhden­lais­ta tun­tia, etkä pitä­nyt - kan­nat­taa kokeil­la toi­sen­lais­ta­kin, voit yllättyä.

Mikäli haluat tulla asiakkaakseni