fbpx

Minusta

Sanna Harolin

Olen lii­kun­nan ammat­ti­lai­nen, jol­la on yli 20 vuo­den koke­mus sekä per­so­nal trai­nin­gis­tä että ryh­mä­lii­kun­nan ohjaa­mi­ses­ta. Lii­kun­nan alan kou­lut­ta­jan olen toi­mi­nut yli kuusi vuotta.

Per­hee­see­ni kuu­luu mie­hen lisäk­si kak­si las­ta ja kak­si koi­raa. Vapaa-aika kuluu las­ten har­ras­tuk­sis­sa ja koi­ra­har­ras­tuk­sis­sa. Met­sä­len­kit ja luke­mi­nen ovat minul­le tapa rau­hoit­tua kii­reen keskellä.

Pai­no­tan työs­sä­ni teveyt­tä ja kehon hyvin­voin­tia, joka läh­tee tuki­li­has­ten hyväs­tä kun­nos­ta ja riit­tä­väs­tä liik­ku­vuu­des­ta. Olen tark­ka hyväs­tä tek­nii­kas­ta ja sii­tä, että kaik­ki liik­keet teh­dään oikein ja tehok­kaas­ti asiak­kaan tavoit­teet huomioiden.

Lii­kun­na­noh­jaa­ja­tut­kin­to 1998 + AMK 2012
FAF Per­so­nal Trai­ner 1997                                 FAF Well­ness Coach 2019

Ylab Pila­tes 2007
Peak Pila­tes Advanced Mat Instruc­tor 2014-2016                                                            FAF Fascial 2016

Lukui­sia väli­ne­kou­lu­tuk­sia ja idea­päi­viä mm. crossco­re, spin­ning, kah­va­kuu­la, joo­ga, yin­joo­ga, fit­ball, gymstick

Useita lajikoulutuksia

  • Kah­va­kuu­la
  • TRX / CrossCore
  • Les Mills BODY­PUMP (voi­mas­sa)
  • Les Mills BODYCOM­BATCXWORKSRPM (ei enää voimassa)
  • Gyms­tick Muscle
  • MyRi­de+ indoor cycling groupinstructor
  • Bai­la­ma­ma Women

Työkokemus

Per­so­nal Trai­ner, ryh­mä­lii­kun­taoh­jaa­ja vuo­des­ta 1998 (Atle­tico, Lii­kun­ta­kes­kus Syke, Lii­kun­ta- ja hyvin­voin­ti­kes­kus Fressi)

Ryh­mä­lii­kun­ta­vas­taa­va 2011-2019 Lii­kun­ta- ja hyvin­voin­ti­kes­kus Fres­si Syke

FAF kou­lut­ta­ja vuo­des­ta 2012 (per­so­nal trai­ner ja fascial)

Yrit­tä­jä 1.1.2019 alkaen