fbpx

Liukkailla keleillä jokaisen tulee olla varovainen. Mutta jos varovaisuudesta huolimatta kaatuminen tapahtuu, on kehonhallinnalla merkittävä vaikutus siihen, mitä tapahtuu.

Kaadutko rysähtäen, jolloin murtumariski on iso vai pehmeästi kehon reagoidessa automaattisesti nopeaan tilanteeseen?

Fascial-harjoittelu parantaa kehon reagointia äkillisissä tilanteissa

Myofasci­aa­li­set lin­jat kul­ke­vat läpi kehon, yhdis­täen lihak­set, nive­let ja nii­den toi­min­nan sau­mat­to­mak­si yhteis­työk­si. Pait­si, jos olem­me unoh­ta­neet huol­taa kehoam­me ja fasciat ovat lii­mau­tu­neet toi­siin­sa. Tämän seu­rauk­se­na keho ei enää toi­mi­kaan yhteis­työs­sä nopeis­sa tilanteissa.

Fascial-har­joit­te­lu saa kehon liik­ku­maan peh­meäs­ti kuin kis­sa. Kun keho jous­taa oikeal­la taval­la liik­kues­sam­me, se myös rea­goi nopei­siin ärsyk­kei­siin parem­min ja esi­mer­kik­si kaa­tu­mis­ti­lan­tees­sa emme rysäh­dä hol­tit­to­mas­ti maa­han. Toki tuu­ril­la­kin on osan­sa kaa­tu­mi­ses­sa, mut­ta pal­jon voim­me teh­dä pys­tys­sä pysy­mi­sen eteen.

Fascial-harjoittelu on myös kehonhallintaa

Fascial-har­joit­te­lu sisäl­tää aina myös kehon­hal­lin­ta­har­joit­tei­ta eri asen­nois­sa. Pys­ty­asen­non tasa­pai­no­har­joi­tuk­set ovat tär­kei­tä, kun pyrim­me estä­mään kaa­tu­mi­sia. Jos tasa­pai­no­har­joi­tuk­sia ei tee, niin tai­to huo­no­nee nopeasti.

Hyvä esi­merk­ki on yhdel­lä jalal­la sei­so­mi­nen. Lap­set sei­so­vat yhdel­lä jalal­la hel­pos­ti – aikui­se­na huo­maam­me, että ei se enää onnis­tu­kaan. Yleen­sä alam­me väl­tel­lä tasa­pai­noa vaa­ti­via har­joi­tuk­sia, kos­ka se ei enää onnis­tu. Ja tai­to vain huo­no­nee, eikä enää pysy­tä pys­tys­sä muu­ta kuin tuke­vas­sa haa­ra-asen­nos­sa pai­no molem­mil­la jaloilla.

Tasa­pai­no­har­joi­tuk­sis­sa akti­voim­me kehon tuki­li­hak­sia. Yhdel­lä jalal­la sei­so­mi­nen akti­voi paljon:

  • nil­kan ja jal­ka­te­rän ympä­ril­lä ole­vat lihakset
  • pol­ven ympä­ril­lä ole­vat lihakset
  • lan­tion vakaut­ta­mi­seen tar­vit­ta­vat syvät ja pin­nal­li­set lihak­set (lue lisää lan­tion alu­een vahvistamisesta)
  • kes­ki­var­ta­lon syvät ja pin­nal­li­set lihak­set (lue lisää vat­sa­li­has­ten harjoittamisesta)
  • lapa­tu­ki eli ylä­se­län lihak­set, jot­ta pysym­me mah­dol­lim­man kes­kel­lä (kuma­ra asen­to vie pain­opis­teen väki­sin lii­an eteen)

Näi­den kaik­kien tulee toi­mia sau­mat­to­mas­ti yhdes­sä, jot­ta tasa­pai­no säi­lyy. Tarvitaan

  • kes­tä­vyyt­tä, jot­ta jak­sam­me pitää asen­non pidem­pään kuin muu­ta­man sekunnin
  • nopeut­ta, jot­ta tasa­pai­non hor­jues­sa emme kaadu
  • auto­maat­tis­ta rea­goin­tia, kos­ka emme yleen­sä tie­dä etu­kä­teen, mihin suun­taan tasa­pai­no hor­juu – eten­kään liukastuessa.

On myös tär­ke­ää har­joi­tel­la oike­aa kehon asen­toa. Tie­dos­taa mil­loin oma lan­tio on suo­ras­sa tai vinos­sa. Mil­loin kal­lis­tum­me tai käy­täm­me tois­puo­lei­ses­ti lihak­siam­me. Fascial-har­joit­te­lus­sa opit tun­nis­ta­maan oikean kehon asen­non ja sitä kaut­ta pys­tyt kor­jaa­maan vir­hea­sen­to­ja, jot­ka aiheut­ta­vat eri­lai­sia kipu- ja jumi­ti­lo­ja kehoon.

Fascial-harjoittelun dynaamisuus parantaa liikettä ja reagointia

Sen lisäk­si, että dynaa­mi­suus eli lii­ke, paran­taa fascioi­den nes­tey­tys­tä, se paran­taa myös kehon voi­man­tuot­toa ja rea­goin­tia eri tilan­teis­sa. Jos veny­täm­me perin­tei­ses­ti vain pai­kal­laan ole­mal­la, se ei tuo paran­nus­ta liik­kee­seen, ainoas­taan pai­kal­laan ole­vaan liikkuvuuteen.

Kun teem­me rau­hal­li­sia, mut­ta dynaa­mi­sia liik­ku­vuus­har­joit­tei­ta, jois­sa lihas­työ on aina muka­na, keho oppii oikeat lii­ke­ra­dat, toi­min­nan ja asen­non. Kun har­joit­te­lua on teh­ty riit­tä­väs­ti, liik­keet auto­ma­ti­soi­tu­vat niin, että keho rea­goi oikeal­la taval­la äkkitilanteessa.

Fascioiden nesteytys on perusta kehon pehmeälle liikkeelle

Kehom­me nes­teis­tä 2/3 osaa on varas­toi­tu­nut fascioi­hin. Jos fascioi­den nes­tey­tys on huo­no ja niil­le ei ole annet­tu riit­tä­väs­ti lii­ket­tä, niin ne ikään kuin lii­mau­tu­vat toi­siin­sa. Sil­loin tun­net liik­keen kirey­te­nä kehos­sa­si. Joku pis­tää vas­taan, vaik­ka kuin­ka veny­tät. Tämän vuok­si nes­te­ta­sa­pai­no on tär­ke­ää kehol­le eli juo­mi­nen. Nor­maa­li, suo­si­tel­tu nes­te­mää­rä 2-3l/p­vä riit­tää oikein hyvin. Fascial-har­joit­te­lun yhtey­des­sä juo­mi­nen tehos­taa nes­tey­tys­tä ja paran­taa aineenvaihduntaa.

Fascial-harjoittelu voit tehdä vaikka joka päivä ja muutaman minuutin kerrallaan

Hel­poin tapa saa­da tulok­sia on teh­dä joka päi­vä jotain. Voit vali­ta muu­ta­man sinul­le sopi­van fascial-liik­keen ja ottaa ne päi­vit­täi­seen ohjel­maa­si: aamul­la, illal­la, tau­ko­jump­pa­na… 5 lii­ket­tä riit­tää, jokais­ta 8 ker­taa. Aikaa menee 5min, joka ei ole mis­tään pois. Voit vain saa­da pal­jon hel­po­tus­ta kireyk­siin ja var­muut­ta liuk­kai­siin keleihin.

Lataa tästä ilmainen 5 liikkeen fascial-ohjelma