fbpx

Personal training

(myös verkkovalmennuksena)

Lii­kun­na­noh­jaa­jan- (AMK) ja Per­so­nal Trai­ne­rin-kou­lu­tus (1997) yhdis­tet­ty­nä yli 20-vuo­den työ­ko­ke­muk­seen takaa­vat sinul­le ammat­ti­mai­sen ohjauk­sen jokai­sel­la har­joi­tus­ker­ral­la. Har­joit­te­lus­sa otan huo­mioon koko­nais­val­tai­sen hyvin­voin­nin, joka tukee tavoit­tei­ta­si. Tavoit­tei­ta koh­ti ede­tään päät­tä­väi­ses­ti, mut­ta lii­kun­nas­ta naut­tien ja arjen rea­li­tee­tit huo­mioon ottaen.

Wellness Coaching

(myös verkkovalmennuksena)

Well­ness Coach on rat­kai­su­kes­keis­tä val­men­nus­ta. Val­men­nus­ta­paa­mi­sis­sa kes­kus­tel­laan sinun arvois­ta­si ja tavoit­teis­ta­si, joi­den pääl­le todel­li­nen muu­tos raken­ne­taan. Saat käy­tän­nöl­li­siä har­joi­tuk­sia ja kei­no­ja hyvin­voin­nin haasteisiisi.

Per­so­nal Trai­ning ja Well­ness Coac­hing voi­daan myös yhdis­tään toi­siin­sa, jol­loin pää­set tavoit­tei­sii­si var­mem­min ja hyvin­voin­ti­si para­nee kokonaisvaltaisemmin.

Vahvuuksiani ovat pilates kaiken harjoittelun pohjana, liikkuvuuden lisääminen ja toiminnallinen harjoittelu eri välineillä.

Tilaa itsellesi Personal Training

Toimipisteet

Fii­lis Fit­ness, Tam­pe­reen kes­kus­ta Tam­pe­re­ta­loa vastapäätä

Kotoi­sa ryh­mä­lii­kun­ta­paik­ka, jos­sa hyvin­va­rus­tel­lut ryh­mä­lii­kun­ta­ti­lat ovat käy­tös­sä­ni ohjat­tu­jen tun­tien ulko­puo­lel­la aamui­sin ja päi­vi­sin. Näis­sä tilois­sa har­joit­te­lem­me rau­has­sa kenen­kään näke­mät­tä tai kuu­le­mat­ta. Fii­lik­sel­lä on puku­huo­neet ja suih­kut löytyvät.

Tam­pe­reen kii­pei­ly­kes­kus, Lie­lah­ti

Lie­lah­den yti­mes­sä, kii­pei­ly­kes­kuk­sen tilois­sa on käy­tös­sä­ni sekä ryh­mä­lii­kun­ta­ti­la, että pie­ni vapaa­pai­noa­lue. Näis­sä tilois­sa har­joit­te­lem­me rau­has­sa sekä pien­vä­li­neil­lä (kah­va­kuu­la, gyms­tick, fit­ball), että vapail­la pai­noil­la (tan­got + käsi­pai­not). Puku­huo­neet ja suih­kut löytyvät.

Muut kun­to­sa­lit, joi­hin ulko­puo­li­nen PT saa tulla

Asiak­kaan koti: pien­vä­li­ne­har­joit­te­lu ja kotiohjelmat.