fbpx

Mitä sinä tarvitset/haluat?

 1. Haluat­ko parem­man ryh­din, kivut­to­mam­man kehon ja pir­teäm­män mielen?
 2. Haluat­ko liik­kua moni­puo­li­ses­ti, mut­ta kehoa­si kuun­nel­len. Naut­tia lii­kun­nas­ta niin, että elä­mään mah­tuu muutakin?
 3. Haluat­ko har­joi­tel­la rau­hal­li­ses­sa ympä­ris­tös­sä, jos­sa ei ole mui­ta näke­mäs­sä tai kuu­le­mas­sa? (Esim. yksi­tyi­nen sali, jos­sa ei ole mui­ta, ulko­na, kotonasi)
 4. Kai­paat­ko vie­rel­le­si ihmis­tä, joka kuun­te­lee, kan­nus­taa ja kul­kee rin­nal­la­si sinun tavoi­tet­ta­si kohti?

Minun kanssani nämä kaikki ovat mahdollisia. Otan huomioon sinun elämäntilanteesi, lähtötasosi ja tavoitteesi. Suunnittelen sinulle sopivat harjoitukset ja viikkorytmin, jota sinun on mahdollista toteuttaa ilman, että käytät siihen kaiken vapaa-aikasi.

Minun valmennukseni pohjautuu kolmeen harjoitusmuotoon, joita käytän vaihtelevasti ja asiakkaan tarpeiden mukaan

KLAS­SI­NEN PILATES

Pila­tes­har­joit­te­lu sopii jokai­sel­le ja on kai­ken muun har­joit­te­lun perus­ta. Jokai­nen tar­vit­see vah­vat syvät lihak­set ja kehon, joka toi­mii tasa­pai­noi­ses­ti kokonaisuutena.

Riip­pu­mat­ta lajis­ta tai tavoit­tees­ta, pila­tes­har­joit­te­lul­la saa­daan raken­net­tua vah­va ja kivu­ton keho (mikä­li kivut ovat huo­non ryh­din aiheuttamia)

Klas­si­nen pila­tes nou­dat­taa alku­pe­räis­tä liik­keis­töä, jos­ta on eri taso­ja. Har­joi­tuk­set teh­dään aina niin, että liik­keet ovat sopi­van tasoi­sia, kes­ki­tyt hen­gi­tyk­seen ja kes­ki­var­ta­lon lihas­ten aktivointiin.

FASCIAL-LIIK­KU­VUUS­HAR­JOIT­TE­LU

Fascial-har­joit­te­lu poh­ja­tuu kehon myofasci­aa­li­siin lin­joi­hin, joi­ta “avaa­mal­la” kehon kirey­det hel­pot­ta­vat. Luon­nol­li­sen liik­ku­vuu­den omaa­va keho on vai­va­ton ja kivu­ton. mm. pään­sä­ryt ja sel­kä­vai­vat joh­tu­vat usein kehon lii­al­li­sis­ta kireyksistä.

Käy­tän fascial-liik­kei­tä läm­mit­te­lys­sä ja lop­pu­ve­nyt­te­lyis­sä. Kun keho kai­paa kevyem­pää har­joi­tus­ta teem­me koko­nais­val­tai­sen fascial-harjoituksen.

Fascial tuo hyvää oloa välit­tö­mäs­ti ja sopii kai­kil­le. Kaik­ki myös tar­vit­se­vat tämän tyyp­pis­tä harjoittelua.

TOI­MIN­NAL­LI­NEN LIHASKUNTO

Toi­min­nal­li­nen lihas­kun­to­har­joit­te­lu sisäl­tää eri­lais­ten pien­vä­li­nei­den käyt­töä. Tilas­ta riip­puen käy­tän mm. kah­va­kuu­lia, jump­pa­pal­loa, TRX/c­rossco­re-naru­ja, kumi­nau­ho­ja, Gyms­tic­kiä, kun­to­pal­lo­ja, käsi­pai­no­ja, kiekkoja.

Pien­vä­li­neil­lä har­joit­te­lu vaa­tii kehon­hal­lin­taa ja täy­den­tää koko­nai­suu­den pila­tek­sen ja fascia­lin kans­sa. Keho vah­vis­tuu tasa­pai­noi­ses­ti ja sii­tä tulee kes­tä­vä. Kaik­kea sitä, mitä nor­maa­li arjes­sa jak­sa­mi­nen edellyttää.

Pien­vä­li­neil­lä on lisäk­si help­po teh­dä koti­har­joit­te­lua tehokkaasti.

Minun valmennukseni EI sovi sinulle, jos

 • Haluat kas­vat­taa lihak­sia ja mak­si­maa­lis­ta voimaa
 • Haluat tree­na­ta vain kuntosalilla
 • Haluat tree­na­ta vain “sika­ko­vaa”
 • Haluat val­men­ta­jan, joka piis­kaa sinua äärim­mäi­siin suorituksiin
 • Et halua panos­taa kehon hal­lin­taan tai syvien lihas­ten harjoittamiseen
 • Et kai­paa liikkuvuusharjoittelua

LISÄÄ MINUSTA JA VAHVUUKSISTANI

Olen toi­mi­nut Per­so­nal Trai­ne­ri­na yli 20 vuot­ta ja sinä aika­na olen kas­va­nut ja kehit­ty­nyt sekä ammat­ti­lai­se­na että ihmi­se­nä. Oman elä­män ruuh­ka­vuo­det kah­den lap­sen kans­sa ovat opet­ta­neet armol­li­suut­ta ja pois­ta­neet mus­ta­val­koi­suut­ta. Olen aut­ta­nut sato­ja asiak­kai­ta löy­tä­mään oman tavan liik­kua ter­veel­li­ses­ti ilman jumit­ta­vaa rääkkiä. 

Lii­kun­na­noh­jaa­jan (AMK) poh­ja­tu­tu­kin­to, lukui­sat alan kou­lu­tuk­set ja eri­lai­set asiak­kaat ovat tuo­neet vah­van ymmär­ryk­sen ihmis­ke­hoon. Ja oppi­mi­nen jat­kuu edelleen…

Olen aina ollut lii­kun­nal­li­nen, mut­ta en ole kos­kaan ollut fanaat­ti­nen. Pidän moni­puo­li­ses­ta lii­kun­nas­ta. Ohjaan eri­lai­sia ryh­mä­lii­kun­ta­tun­te­ja, mut­ta lisäk­si pidän mai­la­pe­leis­tä, las­ket­te­lus­ta, käve­lys­tä, joo­gas­ta… Pol­vi­vai­vat hie­man välil­lä hidas­ta­vat, mut­ta eivät estä teke­mäs­tä monenlaista. 

En ole myös­kään kos­kaan ollut “luon­non­lai­ha”. Pai­non­hal­lin­ta vaa­tii minul­ta koko ajan huo­mio­ta ja ymmär­rän myös asiak­kai­den tus­kan sii­tä, kun pai­no ei tah­do pudo­ta, vaik­ka tekee par­haan­sa. Pai­non­hal­lin­ta on tär­ke­ää ja eri­tyi­ses­ti, jos yli­pai­noa on ker­ty­nyt lii­kaa. Kan­na­tan kui­ten­kin keho­po­si­tii­vi­suut­ta sii­nä mie­les­sä, että tär­keäm­pää kuin vaaán luke­ma on ter­veys ja hyvä fyy­si­nen kunto. 

Meillä on vain yksi keho, johon on rajallisesti varaosia saatavilla. Otetaan siis vastuu omasta terveydestämme ja pidetään itsestämme huolta.

PT-TUOTTEIDEN SISÄLTÖ

Voit vali­ta kah­des­ta pake­tis­ta, jois­ta molem­mat sisältävät:

 • Sovi­tun mää­rän tapaa­mi­sia (myös etä­val­men­nus mahdollista)
 • 1kpl kotiohjelmia/3kk (mikä­li haluat)
 • tar­vit­taes­sa kevyen ravin­to-ohjauk­sen = ruo­ka­päi­vä­kir­ja-ana­lyy­si ja ohjeet, perus­tuen ravintosuosituksiin.

Lisäk­si vaih­toeh­to­na DUO eli pari­val­men­nus. Tämä sopii, mikä­li molem­mil­la on saman­lai­nen tavoi­te ja lähtötaso.

YKSI TAPAAMINEN/VIIKKO

Tämä sopii sinul­le, jos 

 • et saa yksin koto­na teh­tyä harjoituksia
 • tar­vit­set tukea muutoksessa
 • lii­kun­ta ei ole sinul­le rutiini
 • sinul­la on joku isom­pi haas­te esim. sel­kä­vai­vat, pol­vi­vai­vat, painonpudotus

KAK­SI TAPAA­MIS­TA / KUUKAUSI

Tämä sopii sinul­le, jos

 • Lii­kut aktii­vi­ses­ti, etkä tar­vit­se lii­kun­taan tukea
 • Teet kotioh­jel­mat sovitusti
 • Haluat oheis­har­joit­te­lua toi­sen lajin tuek­si (esim. pilates/fascial)

Mitä hyötyä sinulle on Personal Trainingistä minun kanssani?

 • Sinul­la on var­mas­ti hyvä tree­ni säännöllisesti
 • Har­joit­te­lusi muut­tuu sitä mukaan, kun vahvistut
 • Sinul­la on ihmi­nen, joka var­mis­taa, että rep­sah­dus­ten / lomien / fluns­san jäl­keen pala­taan ryt­miin, eikä luovuteta
 • Ellä­män­ti­lan­teet muut­tu­vat - yhdes­sä löy­däm­me rat­kai­sun, jol­la ter­vey­den yllä­pi­toa jatketaan
 • Saa­vu­tat tulok­sia, joi­hin et yksin pääsisi
 • Minun kans­sa­ni et kyl­läs­ty, kos­ka jokai­nen tree­ni on eri­lai­nen, lii­kut moni­puo­li­ses­ti ja vaihtelevasti. 
 • Minä näy­tän, että lii­kun­ta on kivaa (ja vaik­ka ei joka ker­ta oli­si­kaan, niin enimmäkseen)

 

 

Tilaa itsellesi Personal Training

Missä harjoitukset tapahtuvat?

Fii­lis Fit­ness, Tam­pe­reen kes­kus­ta Tam­pe­re­ta­loa vastapäätä

Kotoi­sa ryh­mä­lii­kun­ta­paik­ka, jos­sa hyvin­va­rus­tel­lut ryh­mä­lii­kun­ta­ti­lat ovat käy­tös­sä­ni ohjat­tu­jen tun­tien ulko­puo­lel­la aamui­sin ja päi­vi­sin. Näis­sä tilois­sa har­joit­te­lem­me rau­has­sa kenen­kään näke­mät­tä tai kuu­le­mat­ta. Fii­lik­sel­lä on puku­huo­neet ja suih­kut löytyvät.

Tam­pe­reen kii­pei­ly­kes­kus, Lie­lah­ti

Lie­lah­den yti­mes­sä, kii­pei­ly­kes­kuk­sen tilois­sa on käy­tös­sä­ni sekä ryh­mä­lii­kun­ta­ti­la, että pie­ni vapaa­pai­noa­lue. Näis­sä tilois­sa har­joit­te­lem­me rau­has­sa sekä pien­vä­li­neil­lä (kah­va­kuu­la, gyms­tick, fit­ball), että vapail­la pai­noil­la (tan­got + käsi­pai­not). Puku­huo­neet ja suih­kut löytyvät.

Kaup­pi Sports Center 

Iso tila­va kun­to­sa­li, jos­sa mah­dol­li­suus myös lai­te­pi­la­tek­seen perin­tei­sem­män kun­to­sa­li­har­joit­te­lun lisäksi.

Lisäk­si voim­me har­joi­tel­la ulko­na / sinun koto­na­si / video­pu­he­lun välityksellä