fbpx

PILATES+FASCIAL =YHDESSÄ PAREMPI RYHTI

Nyt tarjouksessa vain 39,-

Ainutlaatuinen kurssi, jolla saat toisiaan täydentävät lajit samassa paketissa

PILATES
 • Koko­nais­val­tai­nen vat­sa­li­has­ten vahvistaminen
 • Koko­nais­val­tai­nen selän vahvistaminen
 • Kehon toi­min­nal­li­suu­den paran­ta­mi­nen (poh­ja kai­kil­le liikuntalajeille)
 • Liik­ku­vuu­den parantaminen
 • Hen­gi­tyk­sen hyödyntäminen
 • Kes­kit­ty­mi­sen parantaminen
 • Nousu­joh­tei­nen ohjel­ma, jos­sa riit­tää haas­tet­ta pit­käk­si aikaa (väh. 6kk)
FASCIAL-KEHONHUOLTO
 • Taka­lin­jan avaa­mi­nen (kiris­tä­vä lin­ja, joka aiheut­taa mm. pään­sär­kyä ja selkäongelmia)
 • Etu­lin­jan avaa­mi­nen (kireä­nä huo­non­taa ryh­tiä mm. not­ko­sel­kä ja olka­päi­den kier­ty­mi­nen eteen)
 • Sivu­lin­jan avaa­mi­nen (paran­taa ryh­tiä ja selän hyvinvointia)
 • Spi­raa­li­lin­jan avaa­mi­nen (keho tar­vit­see kier­to­ja voi­dak­seen hyvin)
 • Kehon­hal­lin­ta­har­joit­teet mm. tasa­pai­no ja lan­tion asen­to eri liikkeissä
 • Hen­gi­tyk­sen vahvistaminen

Jos selkärankasi on jumissa 30-vuotiaana, olet vanha. Jos selkärankasi on luonnollisen joustava 60-vuotiaana, olet nuori”

 • Joseph H. Pilates

Kou­lu­tuk­se­ni ja taustani:

Poh­ja­kou­lu­tuk­sel­ta­ni olen lii­kun­na­noh­jaa­ja (AMK). Olen toi­mi­nut lii­kun­ta-alal­la yli 20 vuot­ta per­so­nal trai­ne­ri­na ja ryh­mä­lii­kun­taoh­jaa­ja­na. Yrit­tä­jä­nä vuo­des­ta 2019.

 • FAF Per­so­nal Trai­ner (1997) ja FAF kou­lut­ta­ja­na vuo­des­ta 2012
 • Ylab Pila­tes Instruc­tor (2007)
 • Peak Pila­tes Advanced Instruc­tor (2016)
 • FAF Fascial ohjaa­ja ja kou­lut­ta­ja vuo­des­ta 2016
 • lukui­sia mui­ta alan kou­lu­tuk­sia ja kursseja

Olen aut­ta­nut sato­ja asiak­kai­ta paran­ta­maan ryh­tiä ja voi­maan paremmin.

13 vuot­ta sit­ten aloi­tin pila­tek­sen ohjaa­mi­sen ja koin sen heti omak­se­ni. Peak Pila­tes-kou­lu­tus vei minut syvem­mäl­le pila­tek­sen maa­il­maan ja hie­man myö­hem­min fascial-har­joit­te­lu ran­tau­tui Suo­meen. Näi­den kah­den yhdis­tä­mi­nen muun har­joit­te­lun yhtey­teen on aut­ta­nut asiak­kai­ta­ni eni­ten. Esi­mer­kik­si seu­raa­vil­la tavoilla:

 • sel­kä­ki­vut ovat vähen­ty­neet ja monil­la pois­tu­neet kokonaan
 • har­tia­seu­dun ongel­mat (jumit, pään­sä­ryt) ovat kadon­neet, eikä hie­ro­jal­la ole tar­vin­nut enää käy­dä jatkuvasti
 • pol­vi­ki­vut ja lan­tion­seu­dun ongel­mat ovat vähentyneet/poistuneet
 • golf/­ten­nis-lyön­nit ovat paran­tu­neet huo­mat­ta­vas­ti liik­ku­vuu­den ja kes­ki­var­ta­lo­voi­man parantuessa

 

 

Mitä kurssilla tehdään ja mitä se vaatii

Saat kurs­sin ajan joka viik­ko kak­si ohjel­maa. Yhden pila­tes­vi­deon ja yhden fascial­vi­deon sekä kak­si tekniikka/lisäinfovideota. 

Pila­tes­oh­jel­mat ovat noin tun­nin mit­tai­sia koko­nai­suuk­sia- sinun tar­vit­see vain teh­dä muka­na. Ensim­mäi­nen ohjel­ma on klas­si­sen pila­tek­sen perus­oh­jel­ma, johon kaik­ki perus­tuu. Viik­ko­jen ede­tes­sä ohjel­miin tulee enem­män haas­ta­vam­pia vaih­toeh­to­ja haluk­kail­le, mut­ta hel­pom­mat vaih­toeh­dot säi­ly­vät aina muka­na. Jokai­nen tekee ohjel­mat omal­la tasollaan. 

Fascial-kehon­huol­to-ohjel­mat ovat lyhyem­piä n.20-30min mit­tai­sia, joi­den tar­koi­tuk­se­na on antaa sinul­le pal­jon vaih­toeh­to­ja. Voit teh­dä ohjel­mia koko­nai­suuk­si­na tai hyö­dyn­tää yksit­täi­siä liik­kei­tä tar­peen mukaan. 

Bonuk­se­na saat vie­lä fascial-kep­pi­jum­pan ja pila­tek­seen pal­lo- ja kumppariohjelman. 

Näis­tä ohjel­mis­ta saat har­joi­tuk­sia vähin­tään puo­lek­si vuo­dek­si eteen­päin. Kurs­si on käy­tös­sä­si niin kau­an kuin haluat. 

Oletko kuullut pilateksesta tai fascial-harjoittelusta, mutta et ole uskaltanut tai löytänyt sopivaa ryhmää itsellesi? Tämän kurssin avulla pystyt tekemään harjoitukset kotona turvallisesti ja itsellesi sopivalla tasolla.

 • saat sel­keät videot ja ohjeet, joi­ta seurata
 • saat vaih­toeh­to­ja, jois­ta valit­set itsel­le­si sopivan
 • et tar­vit­se eri­tyi­siä välineitä
 • opit liik­keet ja osaat tehos­taa nii­tä sitä mukaa, kun keho­si vah­vis­tuu ja avautuu

Tämäkään kurssi ei kuitenkaan toimi, mikäli et tee harjoituksia säännöllisesti!

Jos kaipaat henkilökohtaista ohjausta ja tsemppausta, katso personal training-palvelut

Vali­tet­ta­vas­ti vuo­sien aika­na han­ki­tut jumit eivät kor­jaan­nu kuu­des­sa vii­kos­sa ja poi­sop­pi­mi­nen huo­nos­ta ryh­dis­tä on hidas­ta, mut­ta ensim­mäi­set hel­po­tuk­sen tun­teet huo­maat pian, mikä­li teet har­joi­tuk­sia sään­nöl­li­ses­ti. Mikä­li jat­kat har­joit­te­lua 6kk (ja näil­lä ohjel­mil­la voit jat­kaa 6kk) huo­maat keho­si toi­mi­van parem­min ja helpommin.

Kun olet tehnyt 10 harjoitusta, huomaat kehosi alkavan muuttua

Kun olet tehnyt 20 harjoitusta, huomaat olevasi vahvempi ja ryhdikkäämpi

Kun olet tehnyt 30 harjoitusta, et halua palata entiseen

Tuntuuko/kuulostaako pilates liian vaikealta?

Pila­tes ei ole niin vai­ke­aa, kuin sii­tä kuu­lee puhut­ta­van. Kun ede­tään askel ker­ral­laan, niin kuka tahan­sa oppii.

 1. Ope­tel­laan liik­keet (aloi­te­taan hel­pois­ta liikkeistä)
 2. Yhdis­te­tään hen­gi­tys liikkeisiin
 3. Tar­kis­te­taan hie­man tekniikkaa
 4. Lisä­tään haas­tet­ta, sit­ten kun keho­si on sii­hen valmis.

Klas­si­nen pila­tes­sar­ja on jokai­ses­sa ohjel­mas­sa poh­ja­na. Kun sar­ja tulee tutuk­si on hel­pom­pi teh­dä vari­aa­tioi­ta ja lisä­tä haastetta.

Huom. Haas­teen lisää­mi­nen on tär­keä osa har­joit­te­lua. Jos loput­to­mas­ti teh­dään samo­ja liik­kei­tä, keho ei enää kehity.

Klas­si­ses­sa pila­tek­ses­sa on “teke­mi­sen mei­nin­ki” eli liik­kei­tä teh­dään myös reip­paas­ti. Tämä on tär­ke­ää, kos­ka ei kaa­tu­mi­set­kaan tapah­du hitaasti.

Ajatteletko, että et voi tehdä fascial-harjoituksia, koska olet kankea ja jäykkä?

Sil­loin sinun nime­no­maan tar­vit­see teh­dä liik­ku­vuus­har­joi­tuk­sia ja mikä tärkeintä:

 1. Fascial-liik­keet teh­dään vain sii­hen saak­ka, mihin sinä pys­tyt teke­mään – se riittää
 2. Kai­kis­ta liik­keis­tä on hel­pom­pia ja haas­ta­vam­pia vaih­toeh­to­ja – valit­se itsel­le­si sopiva
 3. Liik­keet teh­dään omaan tahtiin
 4. Liik­keet eivät saa ahdis­taa, jol­loin pys­tyt naut­ti­maan niistä
 5. Huo­maat jo ensim­mäi­sen ker­ran jäl­keen kuin­ka keho­si tun­tuu paremmalta.
 6. Liik­kei­tä voit teh­dä myös yksi­tel­len ja mis­sä vain.

Voit aloittaa harjoittelun heti - nyt erikoishintaan 39,-

Harrastatko jotain liikuntamuotoa, jossa haluaisit kehittyä, mutta kehosi liikkuvuus tai syvien lihasten voimatasot estävät tulosten parenemisen?

Pila­tes yhdis­tet­ty­nä fascial-liik­ku­vuus­har­joit­te­luun on tehok­kain tapa saa­da keho toi­mi­maan koko­nai­suu­te­na voi­mak­kaam­pa­na.  Lisäk­si lii­ke­ra­to­jen kas­vu ja her­mo­tuk­sen paran­tu­mi­nen paran­ta­vat tulok­sia lajis­sa kuin lajissa.

Klas­si­nen pila­tes vah­vis­taa kehoa­si sisäl­tä ulos­päin. Har­joit­te­lun seu­rauk­se­na saat
 • vah­vat syvät vatsalihakset
 • vah­vat selän lihak­set (sekä ala­sel­kä, että yläselkä)
 • luon­nol­li­ses­ti liik­ku­van ja tai­pu­van selkärangan
 • vah­van kehon, jos­sa lihak­set tuke­vat toi­si­aan ja toi­mi­vat yhdes­sä hyvän her­mo­tuk­sen johdost
 • paran­nat hen­gi­tyk­sen voi­maa liik­keis­sä ja opit käyt­tä­mään sitä hyväk­si omas­sa lajissasi
 • vah­van keskittymiskyvyn

pilates
Fascial-liik­ku­vuus­har­joit­te­lua voi teh­dä monel­la taval­la, voit
 • teh­dä liik­keet läm­mit­te­lyn yhtey­des­sä, jol­loin nive­le­si ja lihak­se­si val­mis­tau­tu­vat parem­min harjoitukseen
 • voit teh­dä liik­kei­tä har­joi­tuk­sen kes­kel­lä – dynaa­mi­suus pitää kehon aktiivisena
 • voit teh­dä liik­ku­vuus­har­joi­tuk­sen tur­val­li­ses­ti heti kovan­kin har­joi­tuk­sen jäl­keen, jol­loin palau­tu­mi­nen tehos­tuu, eikä venyt­te­lyä tar­vit­se ”muis­taa” kah­den tun­nin päästä

Erityisesti apua saat, jos lajisi on joku seuraavista:
 • mai­la­pe­lit (ten­nis, golf, sul­ka­pal­lo, padel) 
  • oikean­lai­nen voi­man­tuot­to lyöntiin
  • rin­ta­ran­gan ja lan­ne­ran­gan liik­ku­vuus kier­ros­sa vapautuu
 • juok­su, pyöräily 
  • lan­tion alu­een liik­ku­vuu­den paran­tu­mi­nen vapaut­taa ren­nom­paan juok­suun ja tehok­kaam­paan pyöräilyyn
  • kehon kan­nat­te­lu vah­voil­la kes­ki­var­ta­lon lihak­sil­la paran­taa asen­toa ja sitä kaut­ta jaksamista
 • pal­loi­lu­la­jit (jal­ka­pal­lo, jää­kiek­ko yms) 
  • nopeat suun­nan­muu­tok­set vaa­ti­vat koko kehon rea­goin­tia ja vah­vo­ja tukilihaksia
  • lan­tion alu­een kireyk­sien vapau­tu­mi­nen lisää voi­man­tuot­toa ja ehkäi­see vammautumista
 • eläi­nur­hei­lu­la­jit (rat­sas­tus, agility) 
  • rat­sas­tuk­ses­sa hyvä istun­ta on tär­kein ja se läh­tee vah­vois­ta syvis­tä kes­ki­var­ta­lon lihaksista
  • agi­li­tys­sä ohjaa­jan nopeu­den ja ket­te­ryy­den lisään­ty­mi­nen tuo vapaut­ta koi­ra­kon työskentelyyn
 • tanssi,kiipeily, voi­mis­te­lu
  • vah­va kes­ki­var­ta­lo ja hyvä liik­ku­vuus ovat näi­den lajien perusta
  • koko­nais­val­tai­nen kehon­hal­lin­ta tuo moni­puo­li­suut­ta lajeihin

Kurssin sisältö

Tämä kuu­den vii­kon kurs­si antaa sinul­le hyvät ohjeet aloit­taa pila­tes ja fascial-har­joit­te­lu koto­na tai syven­tää har­joit­te­lua ohjat­tu­jen tun­tien lisäk­si. Kurs­si sisältää:

 • joka viik­ko yhden pila­tes ja yhden fascial-tun­nin, yhteen­sä 12 videota
 • yhden tek­niik­ka­vi­deon tai tie­tois­kun molem­mis­ta joka viikko
 • ohjel­mat jää­vät käyt­töö­si niin pit­käk­si aikaa kuin haluat ja tarvitset
 • bonuk­se­na saat vielä 
  • fascial – keppijumppaohjelman
  • pila­tes – pallo-ohjelman
  • pila­tes - kuminauhaohjelman

Kurssin hinta on nyt vain 39,- eli yhden videon hinta on vain 2,5,-  ja lisäksi saat vielä tekniikkavideot sekä bonukset.

Mikäli et kuuden viikon jälkeen koe saaneesi mitään hyötyä, niin saat rahasi takaisin.

 

Pidä huolta itsestäsi ja aloita jo tänään

Usein kysytyt kysymykset

Osaanko tehdä ohjelmia, vaikka en ole koskaan kokeillut pilatesta?

Pys­tyt oikein hyvin seu­raa­maan ohjel­maa. Muis­ta kat­soa tek­niik­ka­vi­deot ja vali­ta itsel­le­si sopi­vat vaih­toeh­dot. Mitään sel­lais­ta ei saa teh­dä, mikä sat­tuu ja aina voi pitää tauon, jos ei jaksa.

Voinko tehdä ohjelmia, kun minulla on selkä/olkapää/polvi/lonkka kipeä?

Voit teh­dä ohjel­mia sen mukai­ses­ti, min­kä keho­si sal­lii. Mikään ei saa sat­tua eikä mitään saa teh­dä väki­sin. Mikä­li sinul­la on akuut­ti vam­ma tai kipu­ti­la, niin suo­sit­te­len fysio­te­ra­peu­tin ohjaa­maa pilatesta. 

Voinko tehdä ohjelmia, kun olen raskaana?

Fascial-kehon­huol­toa voit teh­dä, kun jätät pois liik­keet, jois­sa tulee vat­saan painetta. 

Pila­tes täs­sä muo­dos­sa ei sovel­lu ras­kau­den aika­na, kos­ka kaik­ki ohjel­mat sisäl­tä­vät pal­jon sel­lai­sia vat­sa­liik­kei­tä, joi­ta ei ras­kau­den aika­na suo­si­tel­la.  Suo­sit­te­len äitiys­pi­la­tes­ta tai fysio­te­ra­peu­tin ohjaa­maa tuntia. 

Voinko maksaa kurssin muuten kuin luottokortilla?

Voit mak­saa. Lai­ta minul­le vies­ti sanna.harolin@kunnonkoutsi.fi niin voin lait­taa las­kun tai voit mak­saa lii­kun­tae­duil­la (eazybreak, epassi,smartum). Lai­tan sinul­le mak­sun jäl­keen tun­nuk­set kurssiin.