fbpx

PILATES+FASCIAL =YHDESSÄ PAREMPI RYHTI

Harjoittele kotona ryhdikkäämpi ja jumittomampi keho. Opastan sinut pilateksen ja fascial-kehonhuollon saloihin selkeästi ja vaihtoehtoja tarjoten.

Suu­rim­mal­la osal­la istu­ma­työn­työn­te­ki­jöis­tä on haas­tei­ta ryh­din kans­sa. Istu­mi­nen ja pai­kal­laa­no­lo kan­gis­ta­vat kehon ja osa lihak­sis­ta pas­si­voi­tuu (vaik­ka vapaa-ajal­la lii­kun­taa har­ras­tai­si­kin). Kiris­ty­mi­nen ja pas­si­voi­tu­mi­nen = ryh­ti huo­no­nee huo­no­ne­mis­taan ja keho menee jumiin. Seu­rauk­se­na sel­kä­ki­pu­ja, pää­ki­pu­ja (har­tia­seu­dun kireys), pol­vi­ki­pu­ja, lonk­ka­ki­pu­ja, olka­pää­ki­pu­ja – nivel nive­lel­tä kivut siir­ty­vät eteenpäin.

Huomaatko vajoavasi huonoon ryhtiin pitkin päivää?

Tuntuuko kehosi kankealta aamuisin?

Pilates ja Fascial-harjoituksilla saat sekä apua kehon kireyksiin, että vahvistat kehosi syviä lihaksia. Jo ensimmäisen harjoituksen jälkeen huomaat kehosi tarvitsevan juuri tällaista liikkettä.

 • Tie­sit­kö, että poh­kei­den ja taka­rei­sien kireys vai­kut­taa suo­raan sel­kään, har­tioi­hin ja nis­kaan? Tämä taka­lin­jan kireys aiheut­taa pään­sär­kyä, har­tiaon­gel­mia ja selkäoireita.
 • Tie­sit­kö, että rin­ta­li­hak­sen kireys vetää olka­pää­si eteen­päin ja aiheut­taa sel­kä-har­tia­seu­dun ongelmia?
 • Tie­sit­kö, että kyl­kien kireys vai­kut­taa myös ryh­din ylläpitoon?
 • Tie­sit­kö, että sel­kä­ki­vut joh­tu­vat usein seu­raa­vis­ta syistä?: 
  • hei­kois­ta syvis­tä vat­sa- ja selkälihaksista
  • sel­kä­ran­gan hei­kos­ta liikkuvuudesta
  • lon­kan alu­een kireyksistä

Sinä voit ehkäistä nämä ongelmat !

Kehom­me on koko­nai­suus ja sen takia koko­nais­val­tai­nen har­joit­te­lu, jos­sa kehoa saman­ai­kai­ses­ti sekä vah­vis­te­taan, että ava­taan kireyk­siä, tuo par­haim­man lop­pu­tu­lok­sen. Ja mikä paras­ta har­joit­te­lun ei tar­vit­se olla tus­kal­lis­ta vään­tä­mis­tä ja ahdis­ta­vaa pakot­ta­mis­ta epä­miel­lyt­tä­viin asen­toi­hin tai liikkeisiin! 

Täl­lä kurs­sil­la huo­maat, että liik­ku­vuus­har­joit­te­lu saa olla miel­lyt­tä­vää ja pila­tes ei ole vain tyl­sää hen­git­tä­mis­tä, vaan kun­non teke­mis­tä, jon­ka tulok­set tun­net kehos­sa­si nopeasti.

Haluatko parantaa ryhtiäsi kotiharjoittelulla? Haluatko ehkäistä ongelmat etukäteen?

Olen suunnitellut verkkokurssin, jossa saat selkeät ohjelmat sekä pilatekseen, että fascial-harjoitteluun.

Tämän kurs­sin har­joit­teil­la var­mis­tat, että keho­si toi­mii luon­nol­li­ses­ti niin kuin sen kuu­luu­kin toimia.

 • keho­si palau­tuu istumisesta/toimistotyöstä
 • jak­sat säi­lyt­tää hyvän ryh­din koko päivän
 • keho­si palau­tuu parem­min kuntoilusta/harjoittelusta
 • keho­si kes­tää rasi­tus­ta parem­min, mikä ehkäi­see rasi­tus­vam­mo­jen syntymistä

 

Aloita jo tänään

Kou­lu­tuk­se­ni ja taustani:

Poh­ja­kou­lu­tuk­sel­ta­ni olen lii­kun­na­noh­jaa­ja (AMK). Olen toi­mi­nut lii­kun­ta-alal­la yli 20 vuot­ta per­so­nal trai­ne­ri­na ja ryh­mä­lii­kun­taoh­jaa­ja­na. Yrit­tä­jä­nä vuo­des­ta 2019.

 • FAF Per­so­nal Trai­ner (1997) ja FAF kou­lut­ta­ja­na vuo­des­ta 2012
 • Ylab Pila­tes Instruc­tor (2007)
 • Peak Pila­tes Advanced Instruc­tor (2016)
 • FAF Fascial ohjaa­ja ja kou­lut­ta­ja vuo­des­ta 2016
 • lukui­sia mui­ta alan kou­lu­tuk­sia ja kursseja

Olen aut­ta­nut sato­ja asiak­kai­ta paran­ta­maan ryh­tiä ja voi­maan paremmin.

13 vuot­ta sit­ten aloi­tin pila­tek­sen ohjaa­mi­sen ja koin sen heti omak­se­ni. Peak Pila­tes-kou­lu­tus vei minut syvem­mäl­le pila­tek­sen maa­il­maan ja hie­man myö­hem­min fascial-har­joit­te­lu ran­tau­tui Suo­meen. Näi­den kah­den yhdis­tä­mi­nen muun har­joit­te­lun yhtey­teen on aut­ta­nut asiak­kai­ta­ni eni­ten. Esi­mer­kik­si seu­raa­vil­la tavoilla:

 • sel­kä­ki­vut ovat vähen­ty­neet ja monil­la pois­tu­neet kokonaan
 • har­tia­seu­dun ongel­mat (jumit, pään­sä­ryt) ovat kadon­neet, eikä hie­ro­jal­la ole tar­vin­nut enää käy­dä jatkuvasti
 • pol­vi­ki­vut ja lan­tion­seu­dun ongel­mat ovat vähentyneet/poistuneet
 • golf/­ten­nis-lyön­nit ovat paran­tu­neet huo­mat­ta­vas­ti liik­ku­vuu­den ja kes­ki­var­ta­lo­voi­man parantuessa

 

 

Oletko kuullut pilateksesta tai fascial-harjoittelusta, mutta et ole uskaltanut tai löytänyt sopivaa ryhmää itsellesi? Tämän kurssin avulla pystyt tekemään harjoitukset kotona turvallisesti ja itsellesi sopivalla tasolla.

 • saat sel­keät videot ja ohjeet, joi­ta seurata
 • saat vaih­toeh­to­ja, jois­ta valit­set itsel­le­si sopivan
 • et tar­vit­se eri­tyi­siä välineitä
 • opit liik­keet ja osaat tehos­taa nii­tä sitä mukaa, kun keho­si vah­vis­tuu ja avautuu

Tämäkään kurssi ei kuitenkaan toimi, mikäli et tee harjoituksia säännöllisesti!

Jos kaipaat henkilökohtaista ohjausta ja tsemppausta, katso personal training-palvelut

Vali­tet­ta­vas­ti vuo­sien aika­na han­ki­tut jumit eivät kor­jaan­nu kuu­des­sa vii­kos­sa ja poi­sop­pi­mi­nen huo­nos­ta ryh­dis­tä on hidas­ta, mut­ta ensim­mäi­set hel­po­tuk­sen tun­teet huo­maat pian, mikä­li teet har­joi­tuk­sia sään­nöl­li­ses­ti. Mikä­li jat­kat har­joit­te­lua 6kk (ja näil­lä ohjel­mil­la voit jat­kaa 6kk) huo­maat keho­si toi­mi­van parem­min ja helpommin.

Kun olet tehnyt 10 harjoitusta, huomaat kehosi alkavan muuttua

Kun olet tehnyt 20 harjoitusta, huomaat olevasi vahvempi ja ryhdikkäämpi

Kun olet tehnyt 30 harjoitusta, et halua palata entiseen

Tuntuuko/kuulostaako pilates liian vaikealta?

Pila­tes ei ole niin vai­ke­aa, kuin sii­tä kuu­lee puhut­ta­van. Kun ede­tään askel ker­ral­laan, niin kuka tahan­sa oppii.

 1. Ope­tel­laan liik­keet (aloi­te­taan hel­pois­ta liikkeistä)
 2. Yhdis­te­tään hen­gi­tys liikkeisiin
 3. Tar­kis­te­taan hie­man tekniikkaa
 4. Lisä­tään haas­tet­ta, sit­ten kun keho­si on sii­hen valmis.

Klas­si­nen pila­tes­sar­ja on jokai­ses­sa ohjel­mas­sa poh­ja­na. Kun sar­ja tulee tutuk­si on hel­pom­pi teh­dä vari­aa­tioi­ta ja lisä­tä haastetta. 

Ajatteletko, että et voi tehdä fascial-harjoituksia, koska olet kankea ja jäykkä?

Sil­loin sinun nime­no­maan tar­vit­see teh­dä liik­ku­vuus­har­joi­tuk­sia ja mikä tärkeintä:

 1. Fascial-liik­keet teh­dään vain sii­hen saak­ka, mihin sinä pys­tyt teke­mään – se riittää
 2. Kai­kis­ta liik­keis­tä on hel­pom­pia ja haas­ta­vam­pia vaih­toeh­to­ja – valit­se itsel­le­si sopiva
 3. Liik­keet teh­dään omaan tahtiin
 4. Liik­keet eivät saa ahdis­taa, jol­loin pys­tyt naut­ti­maan niistä
 5. Huo­maat jo ensim­mäi­sen ker­ran jäl­keen kuin­ka keho­si tun­tuu paremmalta.
 6. Liik­kei­tä voit teh­dä myös yksi­tel­len ja mis­sä vain.

Voit aloittaa harjoittelun heti -

Harrastatko jotain liikuntamuotoa, jossa haluaisit kehittyä, mutta kehosi liikkuvuus tai syvien lihasten voimatasot estävät tulosten parenemisen?

Pila­tes yhdis­tet­ty­nä fascial-liik­ku­vuus­har­joit­te­luun on tehok­kain tapa saa­da keho toi­mi­maan koko­nai­suu­te­na voi­mak­kaam­pa­na.  Lisäk­si lii­ke­ra­to­jen kas­vu ja her­mo­tuk­sen paran­tu­mi­nen paran­ta­vat tulok­sia lajis­sa kuin lajissa.

Klas­si­nen pila­tes vah­vis­taa kehoa­si sisäl­tä ulos­päin. Har­joit­te­lun seu­rauk­se­na saat
 • vah­vat syvät vatsalihakset
 • vah­vat selän lihak­set (sekä ala­sel­kä, että yläselkä)
 • luon­nol­li­ses­ti liik­ku­van ja tai­pu­van selkärangan
 • vah­van kehon, jos­sa lihak­set tuke­vat toi­si­aan ja toi­mi­vat yhdes­sä hyvän her­mo­tuk­sen johdost
 • paran­nat hen­gi­tyk­sen voi­maa liik­keis­sä ja opit käyt­tä­mään sitä hyväk­si omas­sa lajissasi
 • vah­van keskittymiskyvyn

pilates
Fascial-liik­ku­vuus­har­joit­te­lua voi teh­dä monel­la taval­la, voit
 • teh­dä liik­keet läm­mit­te­lyn yhtey­des­sä, jol­loin nive­le­si ja lihak­se­si val­mis­tau­tu­vat parem­min harjoitukseen
 • voit teh­dä liik­kei­tä har­joi­tuk­sen kes­kel­lä – dynaa­mi­suus pitää kehon aktiivisena
 • voit teh­dä liik­ku­vuus­har­joi­tuk­sen tur­val­li­ses­ti heti kovan­kin har­joi­tuk­sen jäl­keen, jol­loin palau­tu­mi­nen tehos­tuu, eikä venyt­te­lyä tar­vit­se ”muis­taa” kah­den tun­nin päästä

Erityisesti apua saat, jos lajisi on joku seuraavista:
 • mai­la­pe­lit (ten­nis, golf, sul­ka­pal­lo, padel) 
  • oikean­lai­nen voi­man­tuot­to lyöntiin
  • rin­ta­ran­gan ja lan­ne­ran­gan liik­ku­vuus kier­ros­sa vapautuu
 • juok­su, pyöräily 
  • lan­tion alu­een liik­ku­vuu­den paran­tu­mi­nen vapaut­taa ren­nom­paan juok­suun ja tehok­kaam­paan pyöräilyyn
  • kehon kan­nat­te­lu vah­voil­la kes­ki­var­ta­lon lihak­sil­la paran­taa asen­toa ja sitä kaut­ta jaksamista
 • pal­loi­lu­la­jit (jal­ka­pal­lo, jää­kiek­ko yms) 
  • nopeat suun­nan­muu­tok­set vaa­ti­vat koko kehon rea­goin­tia ja vah­vo­ja tukilihaksia
  • lan­tion alu­een kireyk­sien vapau­tu­mi­nen lisää voi­man­tuot­toa ja ehkäi­see vammautumista
 • eläi­nur­hei­lu­la­jit (rat­sas­tus, agility) 
  • rat­sas­tuk­ses­sa hyvä istun­ta on tär­kein ja se läh­tee vah­vois­ta syvis­tä kes­ki­var­ta­lon lihaksista
  • agi­li­tys­sä ohjaa­jan nopeu­den ja ket­te­ryy­den lisään­ty­mi­nen tuo vapaut­ta koi­ra­kon työskentelyyn
 • tanssi,kiipeily, voi­mis­te­lu
  • vah­va kes­ki­var­ta­lo ja hyvä liik­ku­vuus ovat näi­den lajien perusta
  • koko­nais­val­tai­nen kehon­hal­lin­ta tuo moni­puo­li­suut­ta lajeihin

Kurssin sisältö

Tämä kuu­den vii­kon kurs­si antaa sinul­le hyvät ohjeet aloit­taa pila­tes ja fascial-har­joit­te­lu koto­na tai syven­tää har­joit­te­lua ohjat­tu­jen tun­tien lisäk­si. Kurs­si sisältää:

 • joka viik­ko yhden pila­tes ja yhden fascial-tun­nin, yhteen­sä 12 videota
 • yhden tek­niik­ka­vi­deon tai tie­tois­kun molem­mis­ta joka viikko
 • ohjel­mat jää­vät käyt­töö­si niin pit­käk­si aikaa kuin haluat ja tarvitset
 • bonuk­se­na saat vielä 
  • fascial – keppijumppaohjelman
  • pila­tes – pallo-ohjelman
  • pila­tes - kuminauhaohjelman

Kurssin hinta on 79,- eli yhden videon hinta on vain 5,-  ja lisäksi saat vielä tekniikkavideot. 

Mikäli et kuuden viikon jälkeen koe saaneesi mitään hyötyä, niin saat rahasi takaisin.

 

Pidä huolta itsestäsi ja aloita jo tänään