fbpx

Ryhmäliikunta

Lii­kun­na­noh­jaa­jan (AMK) perus­kou­lu­tus yhdis­tet­ty­nä moniin laji­kou­lu­tuk­siin ja yli 20 vuo­den koke­muk­seen takaa­vat aina laa­duk­kaat tun­nit. Tavoit­tee­na­ni on tar­jo­ta ammat­ti­mais­ta ohjaus­ta, joka ottaa yksi­löt huo­mioon ryh­mä­lii­kun­nas­sa­kin. Ohjaa­ja­na olen posi­tii­vi­nen ja innostava.

Lajikoulutukset / osaaminen

- Peak Pila­tes Advanced mat Instruc­tor – klas­si­sen pila­tek­sen pit­kä kou­lu­tus mat­to­sar­jaan
- Fascial-ohjaa­ja­kou­lu­tus (nykyi­sin myös lajin kou­lut­ta­ja)
- Kah­va­kuu­laoh­jaa­ja­kou­lu­tus
- TRX/C­ross-Core-ohjaa­ja­kou­lu­tus
- Les Mills BODY­PUMP
- Bai­la­ma­ma Women-koulutus

Ohjaan ryhmäliikuntaa seuraavilla saleilla/paikoissa

Lii­kun­ta- ja hyvin­voin­ti­kes­kus Fres­si: pila­tes, YIN­joo­ga, senio­ri­jump­pa sekä tar­peen mukaan muok­kaus­tun­nit, spin­ning­tun­nit, venyttelyt/kehonhuoltotunnit, Joo­gaFLOW, astan­ga­joo­ga, kah­va­kuu­la, crosstraining

Tam­pe­reen Kii­pei­ly­kes­kus, Lie­lah­ti: Pila­tes, joo­ga, syvä­ve­nyt­te­ly, kehonhuolto

Fii­lis Fit­ness: Yri­tys­tun­ti ja tar­peen mukaan mui­ta tunteja

P&T Lie­lah­ti: Les Mills Body­pump, pilates

Olk­kos­ten ree­ni­ryh­mä, Ylö­jär­vi: mies­ten venyttely

Tilaa ryhmäliikunta