fbpx

Aika on rajal­lis­ta: pitäi­si teh­dä lihas­kun­to­har­joit­te­lua, liik­ku­vuus­har­joit­te­lua ja aero­bi­sen kun­non har­joit­te­lua. Jokais­ta useam­man ker­ran vii­kos­sa. Lisäk­si on työt, har­ras­tuk­set, ehkä las­ten har­ras­tuk­set, ystä­vät ja sukulaiset…

Tun­tui­si käte­väl­tä jos voi­si yhdis­tää samaan har­joi­tuk­seen useam­pia osa-aluei­ta (ja vie­lä sen koi­ran len­kit­tä­mi­sen­kin samaan pakettiin)

  • onko se jär­ke­vää ja saa­ko sil­lä tuloksia?
  • Kuu­los­taa ran­kal­ta, mut­ta onko se?
  • Mitä on yhdistelmäharjoittelu?

Lyhyes­ti: On jär­ke­vää, kun sen tekee oikein

YHDISTELMÄHARJOITTELUN PLUSSAT

  1. Ajan­sääs­tö

Yhdis­tel­mä­har­joit­te­lun suu­rin etu on ajan­sääs­tö. Kun samaan har­joi­tuk­seen yhdis­te­tään lihas­kun­to, liik­ku­vuus ja aero­bi­nen har­joit­te­lu, niin aikaa menee kol­me ker­taa vähem­män kuin jos kaik­ki teki­si erik­seen. Kuu­los­taa hyväl­tä vai mitä? Ihan näin mus­ta­val­kois­ta se ei ole, mut­ta toi­nen puo­li totuutta.

Yhdis­tel­mä­har­joit­te­lun lisäk­si oli­si hyvä teh­dä perus­kes­tä­vyys­lii­kun­taa esi­mer­kik­si käve­lyä päi­vit­täin. Kun sen lisäk­si tekee yhdis­tel­mä­har­joi­tuk­sen kol­me ker­taa vii­kos­sa, niin koko­nai­suus alkaa olla riittävä.

  1. Venyttely/liiikkuvuusharjoittelu tulee teh­tyä huomaamatta

Venyt­te­ly on monel­le haas­ta­vaa ja epä­miel­lyt­tä­vää. Liik­ku­vuus­har­joit­te­lu on koko­nais­val­tai­sem­paa ja se on help­po yhdis­tää muu­hun har­joit­te­luun, kos­ka sen voi teh­dä läm­mit­te­ly­nä, välis­sä tai har­joit­te­lun päät­teek­si. Kun veny­tyk­siin ei men­nä ääria­sen­toon, niin teke­mi­nen on miel­lyt­tä­väm­pää ja liik­kee­seen on hel­pom­pi yhdis­tää hen­gi­tys mukaan.

Kun liik­ku­vuus­liik­keet yhdis­te­tään lihas­kun­to­har­joi­tus­ten lomaan, ne tulee teh­tyä huo­maa­mat­ta, joka vähen­tää har­joit­te­lun aiheut­ta­maa jumia. Liik­keet myös paran­ta­vat nopeas­ti lii­ke­laa­juut­ta lihas­kun­to­liik­keis­sä, jon­ka seu­rauk­se­na lihas­kun­to­liik­keet pys­tyy teke­mään puh­taam­min ja tehokkaammin.

  1. Har­joit­te­lu on mielekästä

Yhdis­tel­mä­har­joi­tus on mie­le­käs, kos­ka eri­lai­set liik­keet täy­den­tä­vät toi­si­aan. Har­joi­tuk­ses­ta tulee mie­lek­kääm­pi kun syke saa välil­lä hie­man tasaan­tua liik­ku­vuus­liik­kei­den aika­na. Toi­saal­ta, jos halu­taan teh­dä kovem­pi har­joi­tus, sekin on mah­dol­lis­ta valit­se­mal­la liik­keet oikein. Täl­lä har­joi­tus­muo­dol­la on help­po sää­del­lä har­joi­tuk­sen taso omal­le kun­nol­le sopivaksi.

  1. Yksit­täi­nen har­joi­tus ei kes­tä kovin kauan

Kun liik­keet teh­dään ilman tau­ko­ja yhteen menoon, har­joi­tuk­ses­ta tulee lyhyem­pi. Yksit­täi­sen har­joi­tuk­sen voi myös jakaa useam­paan osaan len­kin var­rel­le tai teh­dä kii­rei­se­nä päi­vä­nä vain yhden ”pat­te­rin”. Hyvin suun­ni­tel­tu koko­nai­suus antaa liik­ku­ma­va­raa arjen keskellä.

Ter­vey­den ja hyvän perus­kun­non mit­ta­reil­la yhdis­tel­mä­har­joit­te­lul­la lii­kut riit­tä­vän tehok­kaas­ti ja moni­puo­li­ses­ti. Kan­nat­taa kokeilla

 

 

Haluatko kokeilla yhdistelmäharjoittelua?

YHDISTELMÄHARJOITTELUN MIINUKSET

 

  1. Mikään osa-alue ei kehi­ty hyvin

Jos haluat kas­vat­taa lihas­mas­sa, niin tämä har­joi­tus­muo­to ei ole sinua var­ten. Ei myös­kään, jos haluat super­not­keak­si. Yhdis­tel­mä­har­joi­tus on kom­pro­mis­si, jol­la ei kehi­te­tä mitään omi­nai­suut­ta tehok­kaas­ti, vaan kaik­kea tasai­ses­ti. Jos sinul­la on siis tavoit­tei­ta kehon muok­kauk­sen suh­teen, kan­nat­taa vali­ta toi­sen­lai­nen harjoittelumuoto.

  1. Koko­nai­suu­den suun­nit­te­luun tar­vi­taan osaa­mis­ta ja tietoa

Jot­ta yhdis­tel­mä­har­joi­tus toi­mii, sinul­la pitää olla tie­toa ana­to­mias­ta ja fysio­lo­gias­ta. Ei ole ihan sama, mit­kä liik­keet lai­te­taan samaan tai teh­dään peräk­käin. Kaik­ki lii­ke on hyväk­si, eikä täl­lä taval­la saa hel­pos­ti rikot­tua itse­ään, mut­ta jos haluat, että har­joi­tuk­se­si on jär­ke­vä ja kuor­mit­taa koko kehoa tas­a­puo­li­ses­ti, niin suo­sit­te­len ammat­ti­lai­sen neu­vo­ja. Ja mikä­li sinul­la on yksi­löl­li­siä tar­pei­ta tai heik­kouk­sia, niin sil­loin eri­tyi­ses­ti ammat­ti­lai­sen apu on tär­ke­ää sekä suun­ni­te­lus­sa, että liik­kei­den suorituksessa.

 

SOPIIKO YHDISTELMÄHARJOITTELU SINULLE?

Jos sinä haluat har­joi­tel­la moni­puo­li­ses­ti ja haus­kal­la taval­la, jos­sa kes­ki­var­ta­lon voi­ma ja liik­ku­vuus ovat etusi­jal­la, yhdis­tel­mä­har­joi­tus täs­sä muo­dos­sa on juu­ri sinua varten. 

Täl­lä har­joi­tus­muo­dol­la huo­maat nopeas­ti lihas­kun­non para­ne­van ja eri­tyi­ses­ti kes­ki­var­ta­lon voi­man kas­va­van. Kun tähän lisä­tään liik­ku­vuus­liik­keet sel­kä­ran­gal­le ja koko kehol­le, mah­dol­li­set sel­kä- ja har­tia­seu­dun ongelmat/jumit vähe­ne­vät ja katoa­vat kokonaan. 

 

Miten minä päädyin tähän harjoittelumuotoon?

Kun 20 vuot­ta sit­ten aloi­tin työt per­so­nal trai­ne­ri­na, har­joit­te­lu asiak­kaan kans­sa tapah­tui käy­tän­nös­sä vain kun­to­sa­lil­la ja se oli perin­teis­tä paik­ka­har­joit­te­lua. Koin sen alus­ta asti lii­an yksi­puo­li­sek­si. Ehkä sen takia, että en itse ole kos­kaan ollut into­hi­moi­nen kun­to­sa­li­har­joit­te­li­ja, eikä eten­kään lihas­ten kas­vat­ta­mi­nen ole ollut minun jut­tu­ni. Aloin yhdis­tel­lä eri liik­kei­tä ja kokeil­la eri­lai­sia tapo­ja harjoitella.

Pian alkoi tul­la pin­nal­le eri­lai­sia har­joit­te­lu­muo­to­ja mm. kah­va­kuu­la, fit­ball, TRX, cross-core. Kävin eri kou­lu­tuk­sia ja toi­min­nal­li­nen har­joit­te­lu­ta­pa tun­tui heti omal­ta. Otin nämä väli­neet heti mukaan, kun­to­sa­li­liik­kei­den rinnalle.

10 vuot­ta sit­ten kävin pila­tes-kou­lu­tuk­sen ja halusin ehdot­to­mas­ti sen osak­si asiak­kai­de­ni har­joit­te­lua. Samal­la ohja­sin pal­jon ryh­mä­lii­kun­ta­tun­te­ja. Kun vie­lä vii­si vuot­ta sit­ten kävin fascial-kou­lu­tuk­sen ja aloin myös kou­lut­ta­maan sen paris­sa, muo­tou­tui minun tapa­ni koos­taa yhdis­tel­mä­har­joi­tus, jos­sa tar­koi­tus ei ole rää­kä­tä täy­sil­lä vaan teh­dä mie­le­käs ja moni­puo­li­nen har­joi­tus, jon­ka ehtii teke­mään alle tun­tiin (= PT-tapaamisaika).

Asia­kas­kun­ta­ni koos­tuu pää­sään­töi­ses­ti taval­li­sis­ta liik­ku­jis­ta, joi­den pää­ta­voi­te on pysyä ter­vee­nä ja hyvä perus­kun­to riit­tää sii­hen. Suu­rim­mal­la osal­la on haas­tei­ta liik­ku­vuu­den ja kes­ki­var­ta­lon voi­man kans­sa, joi­ta täl­lä har­joi­tus­muo­dol­la pääs­tään paran­ta­maan nopeas­ti ja riit­tä­vän tehok­kaas­ti. Har­joi­tus­muo­to ei ole repi­vää ja tasai­nen hen­gi­tys pyri­tään pitä­mään muka­na osa­na har­joit­te­lua. Ja vaik­ka välil­lä on syk­keen nos­toa, sitä tasa­taan seu­raa­vis­sa rau­hal­li­sem­mis­sa liikkeissä.