fbpx

MAP & GOAL – Tavoitteelliset hyvinvointivalmennukset yrityksille

- jot­ta jokai­nen löy­täi­si oman pol­kun­sa parem­paan hyvinvointiin

Ota yhteyttä

+358 40 0707129 sanna.harolin@kunnonkoutsi.fi

Jopa 28% työ­ajas­ta menee kes­key­tys­ten paris­sa. Tie­to­työ­läi­sil­lä tulee n.70 kes­key­tys­tä päi­väs­sä, jois­ta palau­tu­mi­seen menee 1-24min. Vähen­tä­mäl­lä kes­key­tyk­siä, paran­ta­mal­la tau­ko­jen laa­tua sekä hal­lit­se­mal­la omaa kalen­te­ria palau­tu­mi­sa­jat lyhenevät.

Kuinka paljon sinun yrityksesi haluaa säästää vuodessa?

KUN TYÖ­AI­KA LISÄÄN­TYY VUO­DES­SA VIIKOLLA,

KUS­TAN­NUK­SET VÄHE­NE­VÄT NOIN 2000€ / VUO­SI / TYÖNTEKIJÄ

 

Jokainen sairasloma on kallis työnantajalle ja aiheuttaa ylimääräistä vaivaa.

Hyvin­voin­va työn­te­ki­jä sai­ras­taa huo­mat­ta­vas­ti vähem­män aikaa ja har­vem­min kuin muut.

Hyvin­voi­va työn­te­ki­jä palau­tuu nopeam­min tehok­kaa­seen työkuntoon

Tasa­pai­no kuor­mi­tuk­sen ja palau­tu­mi­sen välil­lä nos­taa  ener­gi­syy­den tasoa ja suo­ri­tus­ky­kyä sekä luo pysy­väm­män terveyden.

Haluatko yrityksellesi tuottavia ja tehokkaita työtekijöitä, jotka eivät sairastele paljon ja palautuvat sressistä sekä kestävät kiirettä?

Nämä valmennukset sopivat yrityksille, jotka

 • halua­vat aidos­ti paran­taa työn­te­ki­jöi­den­sä hyvinvointia
 • ymmär­tä­vät, että parem­pi hyvin­voin­ti on jokai­sel­le työn­te­ki­jäl­le erilainen
 • ymmär­tä­vät, että muu­tos ei tapah­du yhden päi­vän luennolla
 • ovat val­mii­ta panos­ta­maan muu­tok­seen kokonaisvaltaisesti
 • jot­ka halua­vat myös työn­te­ki­jöi­den otta­van vas­tuu­ta omas­ta hyvinvoinnistaa

Nämä valmennukset EIVÄT sovi yrityksille, jotka

 • halua­vat tar­jo­ta has­sut­te­lu­päi­vän työntekijöille
 • halua­vat lait­taa kaik­ki työ­te­ki­jät len­kil­le tai kuntosalille
 • etsi­vät nope­aa ja help­poa rat­kai­sua hyvin­voin­nin parantamiseksi

Työnantaja voi mahdollistaa, mutta jokaisen työntekijän on otettava itse vastuu omasta hyvinvoinnistaan

 

Sik­si valmennuksissamme

 • Ase­te­taan yksi­löl­li­set tavoit­teet ja sitou­du­taan niihin
 • Toi­mi­taan pienryhmässä
 • Hyö­dyn­ne­tään visu­aa­li­sia työ­ka­lu­ja ja käsil­lä ajattelua
 • Har­joi­tel­laan äly­käs­tä intuitiota
 • Toi­mi­taan pit­kä­jän­tei­ses­ti - pysy­vä muu­tos vie aikaa 6-12kk
 
 
 

Haluatko muutosta?

Miten valmennukset toimivat?

Val­men­nuk­sis­sam­me EI

 • istu­ta
 • kat­so­ta power point-esitystä
 • räplä­tä kän­nyk­kää tms
 • jää­dä ulkopuolelle

Val­men­nuk­sis­sam­me KYL­LÄ

 • mie­ti­tään omia hyvin­voin­nin tarpeita
 • pii­rus­tel­laan ja visualisoidaan
 • lii­ku­taan tar­peen mukaan
 • koe­taan ja konkretisoidaan
 • osal­lis­tu­taan sopivasti
 • sitou­du­taan muutokseen

Jokainen valmennus räätälöidään yrityksen tarpeita vastaavaksi

VALMENNUSVAIHTOEHDOT

KOKEMUKSELLINEN HYVINVOINTIPÄIVÄ - PIIPAHDUS POLULLE

 

 1. Hen­gäh­dys­tau­ko

Tämän päi­vän tee­ma­na on työ­päi­vän tauot. Mie­tim­me min­kä­lai­nen tau­ko on hyvä ja ener­gi­soi­va. Opet­te­lem­me tun­nis­ta­maan omia tar­pei­tam­me ja teke­mään pää­tök­set sen mukaan, mikä itsel­le on hyväk­si juu­ri täs­sä hetkessä.

Toteu­tam­me käy­tän­nös­sä muu­ta­man tau­ko - ja kes­kit­ty­mis­har­joi­tuk­sen. Nämä har­joi­tuk­set jää­vät osal­lis­tu­jien käyttöön. 

2. Digi­stres­sin purku

Tämän päi­vän aika­na poh­dim­me digi­stres­sin vai­ku­tuk­sia ja kuin­ka voi­sim­me sitä vähentää. 

MAP&GOAL - Missiomme on parantaa ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua yksilöllisesti yhdessä

Mind

Acti­vi­ty

Presence

&

Goal

Oppur­tu­ni­ty

Atti­tu­de

Lifec­han­ging