fbpx

Sanna Harolin

Valmentaja, jonka avulla parannat terveyttäsi ja hyvinvointiasi

 

Opas­tan sinut mal­til­la ja sopi­val­la ren­tou­del­la toi­min­nal­li­sen har­joit­te­lun pariin.

Vah­vis­tam­me syviä tuki­li­hak­sia­sia­si pila­tek­sel­la, lisääm­me liik­ku­vuut­ta ja kehon­hal­lin­taa fascial-har­joit­te­lul­la sekä vah­vis­tam­me kehon heik­kouk­sia moni­puo­li­sel­la toi­min­nal­li­sel­la har­joit­te­lul­la (Gyms­tick, Kah­va­kuu­la, TRX, Fit­ball, Kumi­nau­hat ja vapaat painot)

Kans­sa­ni voit halu­tes­sa­si har­joit­tel­la tilois­sa, jois­sa mui­ta ihmi­siä ei ole kuun­te­le­mas­sa tai näkemässä.

Myös etä­val­men­nus onnistuu

 

Varaa itsellesi Personal Training

Terve keho vaatii sopivasti lihaskuntoa, riittävästi liikkuvuutta  sekä sydämen ja keuhkojen vahvistamista monipuolisella harjoittelulla

Pila­tes – kes­ki­var­ta­lon voi­ma ja ryh­din kan­nal­ta riit­tä­vä liik­ku­vuus ovat hyvin­voin­nin kul­ma­ki­viä. Pila­tes­har­joit­te­lu on tär­ke­ää kai­kil­le, mut­ta eri­tyi­ses­ti sel­kä har­tiaon­gel­mai­sil­le.
Myös pila­tes voi olla hauskaa!

Fascial kehon­huol­to. Liik­ku­vuus­har­joit­te­lu yhdis­tet­ty­nä rau­hal­li­seen hen­gi­tyk­seen tuo koko­nais­val­tais­ta hyvin­voin­tia ja rau­hoit­tu­mis­ta kii­rei­sen arjen kes­kel­lä. Myös liik­ku­vuus­har­joit­te­lu voi olla muka­vaa ja mielekästä

Toi­min­nal­li­nen har­joit­te­lu eri väli­neil­lä esim. kah­va­kuu­la, gyms­tick, crosscore/TRX, jois­sa kaik­ki liik­keet haas­ta­vat koko kehon toi­mi­maan ja pysy­mään tasapainossa.

 

 

Verkkokurssi ryhdin parantamiseen

Pilates+Fascial=yhdessä parem­pi ryh­ti - verk­ko­kurs­si joh­dat­taa sinut kah­den toi­saan täy­den­tä­vän har­joi­tus­muo­don pariin. 

- Opit pila­tek­sen perus­teet ja saat 6 eri­lais­ta koto­na teh­tä­vää ohjelmaa

- Opit Fascial-kehon­huol­lon perus­teet ja saat pal­jon vink­ke­jä liik­ku­vuu­te­si parantamiseen. 

Tämä kurs­si sopii jokai­sel­le, joka halu­aa ter­veem­män kehon ja parem­man ryh­din kotiharjoittelulla

Lisä­tie­to­ja täältä

 

pilates

Haluatko kokeilla?

Lataa ilmaiseksi videot pilateksen vatsasarjaan ja fascial-kehonhuoltoon.

Pilates ja Fascial

Kunnon kohotuksen verkkokurssi koiranomistajille

Koi­ra­no­mis­ta­jan kun­to­kurs­si sopii jokai­sel­le, joka halu­aa paran­taa kaik­kia kun­non osa-aluei­ta. Ohjel­mat on suun­ni­tel­tu niin, että koi­ra on help­po pitää mukana/lähellä. 

Kurs­si sisäl­tää sekä sisäl­lä - että ulko­na­teh­tä­viä lihas­kun­to- ja liik­ku­vuus­har­joi­tuk­sia. Myös aero­bi­sen kun­non paran­ta­mi­nen ja ren­tou­tu­mi­nen sisäl­ty­vät ohjelmaan. 

Tutustu kurssiin tästä