fbpx

Sanna Harolin

Liikunnan ammattilainen

Olen lii­kun­nan ammat­ti­lai­nen, jol­la on yli 20 vuo­den koke­mus sekä per­so­nal trai­nin­gis­tä että ryh­mä­lii­kun­nan ohjaa­mi­ses­ta. Lii­kun­nan alan kou­lut­ta­ja­na olen toi­mi­nut yli kuusi vuotta.

Pai­no­tan työs­sä­ni kehon hyvin­voin­tia, joka läh­tee tuki­li­has­ten hyväs­tä kun­nos­ta ja riit­tä­väs­tä liik­ku­vuu­des­ta. Olen tark­ka hyväs­tä tek­nii­kas­ta ja sii­tä, että kaik­ki liik­keet teh­dään oikein ja tehok­kaas­ti asiak­kaan tavoit­teet huomioiden.

Varaa itsellesi Personal Training

Vahvuuksiani harjoittelussa

Toi­min­nal­li­nen har­joit­te­lu eri väli­neil­lä esim. kah­va­kuu­la, gyms­tick, crosscore/TRX, jois­sa kaik­ki liik­keet haas­ta­vat koko kehon toi­mi­maan ja pysy­mään tasapainossa.

Pila­tes – kes­ki­var­ta­lon voi­ma ja ryh­din kan­nal­ta riit­tä­vä liik­ku­vuus ovat hyvin­voin­nin kul­ma­ki­viä. Pila­tes­har­joit­te­lu on tär­ke­ää kai­kil­le, mut­ta eri­tyi­ses­ti sel­kä har­tiaon­gel­mai­sil­le.
Myös pila­tes voi olla hauskaa!

Fascial ja joo­ga. Liik­ku­vuus­har­joit­te­lu yhdis­tet­ty­nä rau­hal­li­seen hen­gi­tyk­seen tuo koko­nais­val­tais­ta hyvin­voin­tia ja rau­hoit­tu­mis­ta kii­rei­sen arjen kes­kel­lä. Myös liik­ku­vuus­har­joit­te­lu voi olla muka­vaa ja mielekästä!

Koiran kanssa kuntoon

Vapaa-ajal­la har­ras­tan koi­rien kans­sa. Luon­nos­sa liik­ku­mi­nen on minul­le tär­ke­ää ja pyrin­kin pää­se­mään met­sään koi­ra­len­keil­le aina kun mah­dol­lis­ta. Agi­li­ty­kou­lut­ta­ja olen ollut yli 20 vuot­ta ja kisan­nut­kin olen vuo­sien var­rel­la eri koi­rien kans­sa. Täl­lä het­kel­lä aktii­viu­raa aloit­te­lee kes­ki­ko­koi­nen vil­la­koi­ra tyt­tä­ren ohjauksessa.

Treenaa koirasi kanssa